ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 European Commission NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
2 European instrument for Democracy and Human Right NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
3 European Union in Cambodia សហភាពអឺរ៉ុប EU Phnom Penh Doun Penh Not Selected #100A, Preah Norodom Boulevard
4 Evangelical Fellowship of Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
5 Evangelical Mission Organization for Development អង្គការបេសកកម្មដំណឹងល្អដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ EMOD Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla Po Bakkor village
6 Evangelism Equipping Organization of Cambodia បណ្តុះបណ្តាលការផ្សាយដំណឹងល្អកម្ពុជា EEOC ប.ផ Siemreap Not Selected Not Selected Village tavan
7 Evangelism Fellowship Cambodia ប្រិយសម្ពន្ធគ្រីស្រ្ទបរិស័ទកម្ពុជា EFC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #18qe1,St. Lum
8 Evergreen Fund Association សមាគមន៍មូលនិធិបៃតង EFA Phnom Penh Not Selected Not Selected House43
9 Every Child EvC Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik #08, St. 151
10 Every child UK and Big lottery NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
11 EWHA Social Service មជ្ឈមណ្ឌលសេវាសង្គមអ៊ីវ៉ា EWHA ម.ស.ស.អ Phnom Penh Pur SenChey Kakab #73AB Street 2004
12 Exceed Worldwide (Formerly Cambodia Trust) កម្ពុជាត្រាស្ត CT N/A Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #20C, វិថី ដួងងៀប, ក្រុម 3
13 Exo Foundation មូលនិធិអិចសូ អ.ម.អ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah House66
14 Extraordinary Chamber on the Court of NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
15 Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ECCC Phnom Penh Pur SenChey Chaom Chau National Road 4
16 Eyes Care Foundation មូលនិធិថែទាំភ្នែក ECF Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #160 អាគាររាចា
17 F2F NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
18 FAHU Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
19 Family Care Cambodia FCC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #43 St. 317
20 Family Comtesse Nadja and philippe Switzerland NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
21 Family Economic Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចគ្រួសារ FEDO Kandal Ta Khmau Kampong Samnanh Village ក្របៅ
22 Family for Mission គ្រួសារសំរាប់បេសកកម្ម FFM អ.គ.ស.ប Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #B2Eo St. 12BT, Group 9 Samkosal I
23 Family Health Development អភិវឌ្ឍន៍សុខភាពគ្រួសារ FHD អ.ស.គ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #83, St. 1B.T
24 Family Health International 360 សុខភាពគ្រួសារអន្តរជាតិ FHI360 Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #03 St. 330
25 Farmer and Nature Net បណ្តាញកសិករ និងធម្មជាតិ FNN ប.ក.ធ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang #56AU, St.230
26 Farmer and Water Net បណ្ដាញកសិករ និងទឹក FWN ស.ប.វ Kampong Thom Santuk Kampong Thma ភូមិ ឈើទាល
27 Farmer Association for Peace Development សមាគមកសិករដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ FAPD ស.ក.ស.អ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #3G, Street.26BT, Kbal tom nup village
28 Farmer Community Organization for Development កសិករដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ FCOD ស ក ដ វ Kandal Angk Snuol Kantaok Village ស្ងួនពេជ្រ
29 Farmer Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍កសិករ SDA ស .អ .ក Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Svay Rieng Village jong prey
30 Farmer Development Community NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
31 Farmer Economic Development Association អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច FEDA ហ៊្វីដា Kampong Cham Kampong Cham Sambuor Meas Village រកាលើ
32 Farmer Livelihood Development អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពកសិករ FLD Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #2929 Rongchak Village
33 Farmer of Cambodia Organization កសិករនៃកម្ពុជា FCO ក.ន.ក Kampong Thom Santuk Tang Krasang Sorng Klong Village
34 Farmer Union Development Fund មូលនិធិសហភាពអភិវឌ្ឍន៍កសិករ FUDF ស.ម.អ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #753, Monivong blvd
35 Farming System Improvement Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
36 Fauna and Flora International សត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិអន្តរជាតិ FFI Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #19 St. 360
37 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
38 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
39 Federation Integrated Agricultural Technology សហព័ន្ធសេវាកម្មបច្ចេកទេសកសិកម្មចំរុះ FIATS N/A Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk Village vot bo
40 Federation of Associations for Small and Medium Enterprises of Cambodia សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្បមកម្ពុជា FASMEC សសសធតមក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #168 មហាវិថីព្រះនរោត្តម
41 Federation of Associations Promotting Family Agriculture in the Price in Cambodia សហព័ន្ធសមាគមជម្រុញសហគ្រាស កសិកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារនៅកម្ពុជា SAEC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei House 88៩០A st 360
42 FH Cambodia អង្គការអែហ្វអេចខេមបូឌា FHC N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #17 Street 185
43 FH US NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
44 FHI 360 Not Selected Not Selected Not Selected
45 Field Relief Agency គ្រួសារកុមារអភិវឌ្ឍន៍ FRA Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet House193
46 Fileo onlus FILEO Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun ផ្ទះ442.ផ្លូវ24
47 Film Cambodia Organization អង្គការភាពយន្តកម្ពុជា FCO អ.ភ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #192 St. 63
48 Financial Consultancy Organization អង្គការប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ FCO អ.ប.ហ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang #24b, St.274
49 Fine Arts Association សមាគមវិចិត្រសិល្បៈ FAA ស.វ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #311, St. 133
50 Finn Church Aid FCA Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #37, St. 592
51 Firefly Mission NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
52 First Step Cambodia ជំហានដំបូងកម្ពុជា FSC ជ.ដ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #132C, Street 135
53 FirstKids Cambodia Sdn. Bhd. FKCM Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #2G1, St. 289
54 Fish Breeding Producer Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
55 Fish Source Production NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
56 Fisheries Action Coalition Team សម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផល FACT Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #57Z St. 430
57 FNN NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
58 Focus-CLD NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
59 Fomosa Burding Hope ពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមហ្វូមូសា FBH អ.ព.ស.ស.ហ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Bei House 3 st 225
60 Fondation Merieux in Cambodia FMX Phnom Penh Not Selected Not Selected
61 Food for Hungry Cambodia ដើរជាមួយសហគមន៍ FHC Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #17 St. 185
62 Food and Agriculture Organization of United Nation ស្បៀងនិងកសិកម្មសហប្រជាជាតិ និងអាហារូបត្ថម្ភកម្ពុជា FAO ស.អ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #5 St. 370
63 Food for the Hungry Cambodia FH Cambodia Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #17, St 185
64 Forest and Environment Prevention Organization ការពារព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងបរិស្ថាន FAEPO Kandal S'ang Svay Rolum Village លេខ5
65 Forestry Administation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
66 Forests and Livelyhood Organization ដើម្បីជីវភាពនិងព្រៃឈើ FLO អ.ដ.ជ.ព Phnom Penh Kracheh Kracheh House 660 Village ត្រពាំងព្រីង
67 Forum Civil Peace Service ForumZFD Phnom Penh Not Selected Not Selected #60, Monivong bv. (online/ sony-building) 2nd floor, room 208-208)
68 Forum Syd ហ្វ័រ៉ុមស៊ីដ Forum Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek House 91 St 95
69 Forward Church NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
70 Foundacion ETEA Parael Desarralloy la Cooperacion Phnom Penh Not Selected Not Selected #20E1
71 Foundation Elephant Blanc មូលនិធិដំរីស FEB Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #51អា St. 350
72 Foundation for Cambodia Development មូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា FCD ម អ ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 72st 5៩8
73 Foundation for Development Kamchay Mear District មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ស្រុកកំចាយមារ FDKM អ ម ស ក Prey Veng Kamchay Mear Kranhung Village ជ
74 Foundation for Development of Agriculture and Engineering in Cambodia មូលនិធិសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងវិស្វកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា FDAEC ម.ក.វ.ក Battambang Not Selected Not Selected stផ្លូវជាតិលេខ5
75 Foundation for International Development/Relief មូលិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ FIDR អេហ្វអាយឌីអរ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #82F, Street 210
76 Foundation for Social Improvement មូលនិធិចំរើនសង្គម SFI Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Sangkhoar Village Bak Ror Nous
77 Foundation for the Advancement of Western Classical Performing Arts Phnom Penh Not Selected Not Selected #5
78 Foundation Grants NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
79 Foundation Khmer Development Cinema មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ភាពយន្តខ្មែរ FKDC ម អ ភ ខ Kandal Ta Khmau Ta Khmau House ៩51 st 2០1
80 Foundation Khmer Kola Association សមាគមមូលនិធិខ្មែរកូឡា ស ម ខ ក Pailin Not Selected Not Selected បូរីភី
81 Fountain 1001 NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
82 France Volontaires ហ្រ្វង់វ៉ូឡង់ទែរ FV Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #18, St.450
83 Franciscan charity សមាគមន៍មនុស្សធម៌សាន់ហ្រ្វាន់ស៊ីស្កូជួយសិស្សក្រីក្រកម្ពុជា SGCA ស.ម.ស.ក Kandal S'ang Roka Khpos Village ទួលក្រសាំង
84 Free the Bears FTB Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy st 310
85 Freedom Cambodia សេរីភាពកម្ពុជា FC Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 33 st 510
86 Freindship Organization For Development សម្ព័ន្ធមេត្រីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ FOD អ ស អ Siemreap Siem Reab Kouk Chak kuk jok pagoda Village val
87 Friend for Vulnerable Women ​មិត្តសំរាប់ស្រ្តីដែល​ងាយរងគ្រោះ FVW Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae House 165តេ st លំ
88 Friend of inter part NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
89 Friend of Inter Part NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
90 Friend of the Orphan Organization អង្គការមិត្តក្មេងកំព្រា FOCO អ.ម.ក.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram Mondul III Village
91 Friend's Association Eioneer សមាគមមិត្តអ្នកត្រួសត្រាយ FAE ស. ម. អ. ក្រ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #652 Group 01, Kompong kdei 01 Village
92 Friends International FI Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #89B St. 103
93 Friends of Cambodia NGO in Korea NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
94 Friendship Khmer Kampuchea Kram Association មិត្តសម្ព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម FKKKA ម.ស.ខ.ក.ក.ក Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey Village ទ្រា
95 Friends’ Association Pioneer សមាគមមិត្តអ្នកត្រួសត្រាយ FAP Siemreap Chi Kraeng Kampong Kdei Group 01, Kompong kdei 01 Village
96 Full Gospel Assembly Cambodia ក្រមជំនុំល្អភ្នំពេញកម្ពុជា FGA Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Chbar Mon
97 Fund for Development Cooperation FDC Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak House 57 st សុធារស
98 Fund Rasing for Disability Assistance បេសកកម្មអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការកម្ពុជា FURADA Phnom Penh Not Selected Not Selected #43 ក្នុងវត្តសារាវ័ន្ត St
99 Fundamental Building Organization កសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះ FUBO អ. ក. ម Takeo Bati Komar Reachea Village kna toug
100 Fundraising Campaign in U.S NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
101 Funds from Donors Private Contributors NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
102 Future Light Orphanage of Worldmate មណ្ឌលពន្លឺអនាគតកុមារ FLOW ម.ព.អ.ក Phnom Penh Pur SenChey Chaom Chau Prey Lovea
103 Future of Khmer Children Organization អនាគតកូនខ្មែរ FKC អ ក ខ Siemreap Siem Reab Sambuor Village Kasekam
104 Ga Zab Social Venture NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
105 GADC (Greenville Area Development Corporation ) NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
106 GAP Inc NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
107 Garden of Hope in Cambodia សួននៃក្តីសង្ឃឹមនៅកម្ពុជា GOHC Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected #65 St. 313
108 Garment Manufacturers Association in Cambodia សមាគមន៍រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជា GMAC Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Muoy #175-215
109 Gender and Development for Cambodia អង្គការយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៌ដើម្បីកម្ពុជា GADC អ​ Phnom Penh Chamkar Mon Oulampik #89 St. 288
110 General Board of Global Ministries United Methodist Church គណៈក្រុមប្រឹក្សាព័ន្ធកិច្ចពិភពលោក GBGM Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #152 St. 24BT
111 General Insurance Association of Cambodia សមាគមធានារ៉ាប់រងទូទៅកម្ពុជា ស.ធ.ទ.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap #17E0, St.134
112 General Prison Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
113 Generation Hope Organization ជំនាន់នៃក្តីសង្ឃឹម GH Kampong Cham Chamkar Leu Bos Khnaor Village វាលធ្នង់
114 Generous NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
115 Genesis Community of Transformation កំណើតបំផ្លាស់បំប្រែសហគមន៍ GCT N/A Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #41 St. លំ ត្នោតជ្រុំ2
116 GeorgySO GeorgySO Volvo 940 New Civic Fd 2007 Takeo Not Selected Not Selected
117 Gerald & Bobbie Paden NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
118 German Development Cooperation Agency NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
119 German Development Cooperation Agency NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
120 German International Cooperation in Cambodia GIZ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #17, Street 306
121 Germany NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
122 GF-SSF NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
123 Girl Guides Association of Cambodia សមាគមកាយឬទ្ធិនារីកម្ពុជា GGAC ក.ន.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #WH96, National Road.5
124 Girls' Brigade in Cambodia GBC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei House 116 st 113
125 Give a Hand for Hope រួមដែគ្នាផ្តល់ក្តីសង្ឍឹម DOMAINES Kampong Speu Phnum Sruoch Traeng Trayueng Village 2
126 Giving Hope for People Organization ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្ស GHPO ស.ផ.ក.ស.ម Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House17D.St 2បេ
127 Glad Tidings International ដំណឹងល្អអន្តរជាតិ GTI ដ.ណ.អ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House 97 st 85BT
128 Glaxo Smith Kline NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
129 Global Care of Cambodia គាំពារសកលនៃកម្ពុជា GCC គ.ស.ក Battambang Battambang Svay Pao ក្រុមទី8 Village កម្មករ
130 Global Children Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #119BEo St.360
131 Global Connection International Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei #10
132 Global Design Solution GDS Not Selected Not Selected Not Selected
133 Global Development Group GDG Phnom Penh Not Selected Not Selected NULL
134 Global Environment Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
135 Global Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
136 Global Fund Round 7 NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
137 Global Fund Round 9 NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
138 Global Fund through PR-CNM NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
139 Global Fund to fight AIDS Tuberclosis and Malaria NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
140 GLOBAL HUMANITARIA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
141 Global Network GN Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected No 16-22 St 434
142 Global Varnasrama Education Social and Cultural Organization Glovesco cambodia Siemreap Not Selected Not Selected House186
143 Global village association GVA Not Selected Not Selected Not Selected
144 Globe Trotter NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
145 GLOBE TROTTERS NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
146 GlobeMed at Rutgers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
147 GlobeMed at the University of Denver Not Selected Not Selected Not Selected
148 Go and Do international GDI Kampong Thom Stueng Saen achar Leak Village ស្លាកែត
149 Golden West Humanitarian Foundation មូលនិធិមនុស្សធម៌​ Golden west GWHF Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy អាគារ 128 St. សហព័ន្ធរុស្សី
150 Good Earth Japan GEJ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov 15 St. 500
151 Good Hand Cambodia ដៃល្អកម្ពុជា GHC Takeo Doun Kaev Sangkat Roka Knong Chork Village
152 GOOD NEIGHBORS CAMBODIA អង្គការហ្គូដណេប៊ឺសកម្ពុជា GNC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #77 St. 566
153 Good Road Presentation and Social Development Association សមាគមន៍បង្ហាញផ្លូវល្អនិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម GAPSDA Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageច្រករមៀត
154 Good Source Organization ប្រភពល្អកម្ពុជា CGSA ប្រ.ល.ក Phnom Penh Dangkao Chaom Chau Village ត្រពាំងពោធ៍
155 Gospel for Children ដំណឹងល្អដើម្បីកុមារ GFC Kampot Chhuk Satv Pong Village សត្វពង
156 Goutte D'eau ដំណក់ទឹក Goutte D'eau ត ណ ទ Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet Village ចាន់គិរី
157 Grace House Comunity Centre អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ផ្ទះសប្បុរស Siemreap Siem Reab Not Selected Korkranh Village
158 Graduate Fashion Week NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
159 Graduate Fashion Week NULL GFW NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
160 Grants and General Income NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
161 Great Peace Cambodia គ្រិតភីសកម្ពុជា GPC Battambang Battambang Svay Pao Prek Mohatep village
162 Green Agriculture for Cambodia Development Organization កសិកម្មបៃតងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា GACDO អ.ក.ប.អ.ក Phnom Penh Ruessei Kaev Preaek Lieb House 37E
163 Green Blue បៃតងនិងខៀវ GB Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy st 294
164 Green Farm កសិដ្ឋានបៃតង អ ក ប Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei House 6 st 320
165 Green Land ដីបៃតង GL Pursat Krong Pursat Roleab Village សូរីយាលើ
166 Green Umbrella អង្គការឆត្របៃតង GU Takeo Bati Pot Sar Wathcambok Bitmeas
167 Green Youth Association យុវជនបៃតង GYA ស.យ.ប Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet Village បាលិលេយ្យ
168 Greens Family Community Development សហគមន៍គ្រួសារអភិវឌ្ឍន៍បៃតង GFCD ស ព អ ប Kampong Cham Kampong Cham Boeng Kok Village មេម៉ាយ
169 Greenway Cambodia Organization វិថីបៃតងកម្ពុជា Greenway Oddar Meanchey Samraong Samraong #68, Chhouk Village
170 Groupe de Recherch et d'echanges Technologiques GRET Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #22 St. 330
171 Groupe Energies Renouvelables Environment Et Solidarite ក្រុមថាមពលកកើតឡើងវិញ បរិស្ថាន និងសាមគ្គីភាព GERES Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #350 St. 350
172 Guilde Europeenne Du Raid GER Phnom Penh Ponhea Lueu Preaek Pnov st ជាតិលេខ5
173 H&H NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
174 Habitat for Humanity International Cambodia រស់នៅឋានមនុស្ស HFHC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #170 St. 450
175 Hagar ហាការ HAGAR Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #19 St. 57
176 HAMAP Sante ហាម៉ាព HAMAP Kandal Kien Svay Preaek Aeng House 324 Village តាព្រហ្ម
177 Hand in Hand Microfinance Private Limited Company NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
178 Hand of Hope Community អង្គការជំនួយនៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់សហគមន៍ HHC Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae # B6Eo Toul Kork Village
179 Handa Emergency Hospital HEH Battambang Not Selected Not Selected ផ្លូវជាតិលេខ ៥ មន្ទីរពេទ្យ​ ហានដា
180 Handicap International អង្គការជនពិការអន្តរជាតិ HI Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #09AB St 446
181 Handicap International Belgium ជនពិការអន្តរជាតិ ប៊ែលស៊ិច HIB Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #18 St. 400
182 Handicap International Federation សហព័ន្ធជនពិការអន្តរជាតិ HIF Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #6 St. 348
183 Handicap International Luxembourg NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
184 Handicap Support Association ន៍គាំទ្រជនពិការ HAS ស.អ.គ.ជ.ក Kampong Chhnang Kampong Chhnang Phsar Chhnang Village កំពង់អូ
185 Hands 4 Humanity រួមដៃដើម្បីមនុស្សធម៌ H4H Siemreap Puok Doun Kaev Village ដូនអុន
186 HANNA ផ្តល់ក្តីមេត្តានិងអនុគ្រោះ HANNA ហានណា Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun st 24BT Village ត្នោតជ្រុំ
187 Hannah Hope ក្តីសង្ឃឹមហានណា HH អ.ក.ហ.ណ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk Village ត្រពាំងត្រែង
188 Happy Tree Social Service បំរើសេវាកម្មសង្គមដើមឈើសប្បាយ HAPPY Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir #119 St. 134
189 Hard Places NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
190 Harold Grinspoon Charitable Foundation HGCF Not Selected Not Selected Not Selected
191 Harold Grinspoon Charitable Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
192 Harold Grinspoon Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
193 HARVEST NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
194 Harvest Development Organization of Cambodia អង្គការចំរូតនៃជាតិខ្មែរ HDOC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #34 St. 310
195 Harvest Mission International Cambodia បេសកកម្មចំរូតអន្តរជាតិកម្ពុជា HMI Kampong Cham Prey Chhor Chrey Vien Village ខ្វាវ st ជាតិលេខ6
196 Hasu No Kai/The Lotus Association LA Phnom Penh Not Selected Not Selected
197 Health and Development Alliance សម្ព័ន្ធសុខភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ HEAD ស.ស.ភ.អ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #9 BI, Phum Trea
198 Health centers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
199 Health Operation District NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
200 Health Operation District NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
201 Health Poverty Action សកម្មភាពដើម្បីសុខភាព និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ HPA Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #27 Street 97
202 Health System Strengthening NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
203 Health Unlimited Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #37, St. 396
204 Healthcare Center for Children មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពកុមារ HCC Phnom Penh Not Selected Tuol Tumpung Pir House 132D​ st 135
205 HealthNet International HNI Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #68, Phum Toul Kok
206 Healthy Care and Aid Prevention Organization ថែរក្សាសុខភាពនិងការពារជំងឺអេដស៍ HAPO Kampong Thom Not Selected Not Selected House14
207 Heart Foundation មូលនិធិបេះដូង HF Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Village មណ្ឌល 1
208 Hearts Without Boundaries បេះដូងគ្មានព្រំដែន HWB Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #151D St. 12BT
209 Heifer International Cambodia អង្គការហេហ្វឺកម្ពុជា HEIFER Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #6-8, St. 502
210 Heinrich Boell Foundation ហេនរេចបូលស្ទីហ្វទង់ HBF Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #8 St. 476
211 Helen Keller international cambodia HKI/C Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #43Z43 St. 466
212 Help Cambodia Phnom Penh Not Selected Not Selected #41
213 Help For the Poor ជួយសង្ក្រោះជនក្រីក្រ HFP Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir #121, Street. 369
214 Help Orphans and Arts Association សមាគម សិល្បៈ និង ជួយកុមារកំព្រា HOA ស ស ជ ក Siemreap Siem Reab Nokor Thum Village ស្រះស្រង់ខាងត្បូង
215 Help Our Homeland ជួយស្រុកកំណើតយើង HOH ជ.ស.យ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir Parkway square building 3rd flloors, mao tse tong blvd
216 Help You Organization ជួយអ្នក HOY អ.ជ.អ Kandal Ponhea Lueu Vihear Luong House 446 Village វត្តដំណាក់
217 HelpAge Cambodia អង្គការ​មនុស្ស​ចាស់​កម្ពុជា​ HAC N/A Battambang Battambang Rotanak House 305 ក្រុម5
218 Helping Cambodian Poor Children Organization ជួយកុមារក្រីក្រ HCPCO Kandal Not Selected Not Selected Villageឡឥដ្ធ
219 Heritage House -Home for Children ផ្ទះកេរ្តិ៍មរតកសំរាប់កុមារ HHHC Kampot Not Selected Not Selected Villageទ្រាំង
220 Heritage of Life មរតកជីវិត HOL Kandal Ta Khmau Preaek Hour House 16 Village ព្រែកហូរលិច
221 Heritage watch international Not Selected Not Selected Not Selected
222 HFAIAF ជួយកសិករលើវិស័យកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងចិញ្ចឹមសត្វ HFAIAF ជ.ក.ក.ច Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah House 5E st 240
223 High Tower Ministries Phnom Penh Not Selected Not Selected #28
224 Highlanders Association សមាគមខ្មែរលើរតនគិរី HA Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village 2
225 Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 23st 574/331
226 Hischild international cambodia HIC Phnom Penh Not Selected Not Selected ផ្ទះ154.ផ្លូវ115.ភូមិតាក្តុល.តាខ្មៅ
227 HIV\AIDS Coordinating Committee គណៈកម្មាធិការសំរបសំរួលប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺអេដស៍ HACC Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #08, St. 490
228 HK NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
229 Holding Trust Tour Guide Association សមាគមទ្រទ្រង់ក្ដីសង្ឃឹមមគ្គុទេស៍ទេសចរណ៍ ទ.ក.ស.ម.ទ Siemreap Siem Reab Kouk Chak Kork Chak Village
230 Holt International Children's Services HOLT Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #89E St. 416
231 Homeland មាតុភូមិកុមារ Meatho ម.ភ.ក Battambang Battambang Sla Kaet Homeland is located in #767 Group 18 Daimspey Vi
232 Homestay volunteer teachers organization ស្នាក់នៅស្ម័គ្រចិត្តជួយបង្រៀន HVTO ស.ន.ជ.ប Phnom Penh Prasat Bakong Kantreang House132 Villageសុភី
233 Honey Collecting Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
234 Hong Kong University NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
235 Honour Village Cambodia ភូមិកិត្តិស័ព្ទកុមារកម្ពុជា HVC ភ.ក.ក Siemreap Siem Reab Srangae Chonlorng Village
236 Hope and development children make the heaven cambodia ក្ដីសង្ឃឹមនិងការអភិវឌ្ឍន៍កុមារ HDCMHC ក.ស.អ.ក Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir នៅច្រាំងបាក់
237 Hope Association for Development ក្តីសង្ឃឹមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ HAD ស.ក.អ Battambang Battambang Rotanak House 297 st លំខាងលិចពេទ្យរំចេក
238 Hope cambodia ក្តីសង្ឃឹមនៃកម្ពុជា HC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 48 st 317
239 Hope for Cambodia ក្តីសង្ឃឹមសំរាប់កម្ពុជា HFC Banteay Meanchey Not Selected Not Selected Villageសុភី
240 Hope for Cambodian Children Foundation មូលនិធិក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារកម្ពុជា HFCCF Battambang Not Selected Not Selected Villageបាឡាត់
241 Hope for Handicap Cambodia ក្តីសង្ឃឹមជនពិការកម្ពុជា HHC ស.ជ.ក Kandal Not Selected Not Selected Villageព្រែកឡុង
242 Hope International Development Agency អភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិហូព HIDA Phnom Penh Not Selected Not Selected Village ពាលញែក 2
243 Hope of Blind Association សមាគមន៍ក្តីសង្ឃឹមនៃជនពិការភ្នែក HBA ស.ក.ជ Battambang Battambang Rotanak វត្តប៉ាញ់ចា ភូមិរំចេក ៤
244 Hope of Cambodia មូលនិធិសេចក្តីសង្ឃឹមនៃកម្ពុជា HoC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #7 St. 590
245 Hope of Children ក្តីសង្ឃឹមនៃកុមារ HOC ក.ស.ក Battambang Sangkae Norea Village តាកុក
246 Hope of Older Age Association ក្តីសង្ឃឹមនិងចាស់ជរា HOA ស.ក.ស.ច Kep Krong Kaeb Prey Thum Village ស្រះស្រង់ខាងត្បូង
247 Hope of the Cambodia ក្តីសង្ឃឹមនៃកម្ពុជា HFC Banteay Meanchey Serei Saophoan Tuek Thla Village បារាយ
248 Hope With Ross ផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមជាមួយនិងរ៉ូស ROSS រ៉ូស Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh House 97 st ព្រះសីហនុ
249 Hope World Wide មណ្ឌលវេជ្ជសាស្រ្តពោធិ៍តុង TMC Phnom Penh Dangkao Kakab House 646 និង647
250 Hosea Ministries Phnom Penh Not Selected Not Selected #187
251 Hospitals Beyond Boundaries HBB Phnom Penh Ruessei Kaev Ruessei Kaev
252 House of Care ថែរក្សា HOC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir House 67 st 210
253 Housing Rights Task Force ក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋាន HRTF ក.ព.ស.ល Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #2A St. 271
254 Human and Health មនុស្ស និងសុខភាព H&H ម ន ស Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village 4
255 Human and Law Oriented Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍មនុស្ស និងច្បាប់ HALO ស.អ.ម.ច Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #122, St.122
256 Human and Law Oriented Association អង្គារ មនុស្សនិង ច្បាប ់ HALO N/A Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang 15A St. 257 Sankat Teklaork 3 Toul Kok Phnom
257 Human Inborn Freedom អង្គការបុព្វសិទ្ធិលោក HI-FREE អ.ប.ស.ល Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel Group 10, Korathan Village
258 Human Resource and Agriculture Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងកសិកម្ម HRADO Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House 27E0 Village សន្សំកុសល1
259 Human Resource and Natural Development Organization អភិវឌ្ឃន៍ធនធានមនុស្ស និងធម្មជាតិ HAND អ ធ ប ធ Siemreap Siem Reab Sla Kram Villageទ្រាំង
260 Human Resource and Rural Economic Development Organization អ.អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងសេដ្ឋកិច្ចជនបទ HURREDO យូរីដូ Siemreap Siem Reab Sla Kram Banteay Chas Village
261 Human Resource and Rural Economic Development Organization NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
262 Human Resource Development and Health Education សមាគមន៌បង្កើតធនធានមនុស្សនិងអប់រំសុខភាព HRDHE អ.ម.អ.ភ Kampong Chhnang Kampong Chhnang Khsam Village ទី2
263 Human Resource Development Association Buddhism អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សតាមពុទ្ធសាសនា HDAB ស អ ធ ព Kampong Cham Kampong Cham Boeng Kok វត្តបឹងកុក
264 Human Resource Education Center Organization មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស HRECO ម ប ធ​ ម Kampong Chhnang Rolea B'ier Srae Thmei Village ទ្រាជើង st ជាតិ5
265 Human Resources Training Education Association សមាគមនៃការអប់រំ បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor #53, St. 336
266 Human Right and Development Organization សិទ្ធមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍន៍ HRDO អ.ស.អ Kampong Thom Not Selected Not Selected VillageAចារ្យលក្ខ
267 Human Right Association ការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ស ក ខ ខ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 7០ st 5៩2
268 Human Right Defenders in the Cyber NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
269 Human Translation Organization Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #235, St.Ta Phul, Mondol Muoy
270 Human-Earth Development Center (HEDC) អង្កការ អភិវឌ្ឍមនុស្ស និងផែនដី HEDC-International អង្កការ អេច អ៊ី​ ឌី ស៊ី Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov 2nd Floor Parkway Square #133
271 Humaniparian Outreach for Peace on Earth មជ្ឈមណ្ឌលខ្មែរហូប HOPE Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Chbar Mon Village ចំការដូង
272 Humanity Bright Organization អង្គការពន្លឺមនុស្សជាតិ HBO អ. Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Svay Rieng Village jung prek
273 Humanity Organization for Development មនុស្សធម៌ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ HOD អ.ម.អ Kandal Ta Khmau Preaek Ruessei House 18
274 Hungarian Baptist Aid មូលនិធិជំនួយបាប់ទ្ទីសហុងគ្រី HBA ម.ប.ហ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 600
275 ICCO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
276 ICCO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
277 ICT Business Association ពាណិជ្ជកម្មនៃបច្ចេកទេសវិទ្យាព័ត៌មាន និងទូរគមនាគមន៍ ICTBA Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak House 230អា រុក្ខវិថីព្រះនរោត្តម
278 Idea at Work គំនិតការងារ I a W Phnom Penh Saensokh Khmuonh ផ្ទះ ១៣២ ផ្លូវ ១០១៩ (ផ្លូវហាណូយ)
279 Ideal Family Federation Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy ផ្ទះលេខ ៣៧ ផ្លូវលេខ ៦០៨
280 IGCCO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
281 Il Nodo International Cooperation Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek ផ្ទះលេខ ៧៩ផ្លូវលេខ ៣៧១
282 Imparting Smiles Association Cambodia ផ្តល់ភាពញញឹមកម្ពុជា ISAC ស ជ ភ ញ ក Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek House 234B st 430
283 Income Restoration ស្តារជីវភាពឡើងវិញ Prey Veng Peam Ro Neak Loeang Village ស្ទឹងស្លូត
284 Incorporated Organization Shilcheon Bulgyo IOSB Siemreap Not Selected Not Selected Villageជ័យ
285 Increase Food Security and Development បង្កើនសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងអភិវឌ្ឍន៍ IFSAD Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House24E St 371
286 Independent baptist mission for asian cambodia បេសកកម្មឯករាជ្យសំរាប់អាស៊ាន Phnom Penh Saensokh Tuek Thla ផ្ទះ100.ផ្លូវ1986
287 Independent Democracy of Informal Economy Association សមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យ នៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ IDEA ស..ប.ឯ.ស Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #216AB, St.271BIS
288 Independent Democracy of Informal Econony Association NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
289 Independent Journalism Foundation មួលនិធិសារពត៌មានឯករាជ្យ IJF Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy ក្នុងសកលវិទ្យាល័យន្ទភ្នំពេញ
290 Indigenous Community Support Organization អង្គការគាំទ្រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ICSO អាយ.ស៊ី.អេស.អូ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir Nº 90, Street 304
291 Indigenous Community Support Organization គាំទ្រសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច ICSO Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir #90 St. 304
292 Indigenous People Health Action សកម្មភាពសុខភាពជនជាតិដើម IPHA Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village 3
293 Indigenous People Health Improvement Association លើកកំពស់សុខភាពជនជាតិដើមភាគតិច IPHIA Mondul Kiri Krong Saen Monourom Sangkat Spean Mean Chey Village អូរស្ពាន
294 INdividual Donors NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
295 Individuals & Individuals Doris Morrison NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
296 Indochina Starfish Foundation មូលនិធិផ្កាយសមុទ្រឥណ្ឌូចិន ISF អង្គការផ្កាយសមុទ្រ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #1310 Plov Lum Chamreounphal
297 Indra Devi Association សមាគមន៌ឥន្ត្រីទេវី IDA Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #13D St. 45០
298 Information Technology Scholarship Foundation មូលនិធិអាហាររូបករណ៍ពត៌មានវិទ្យា ITSS Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #8C St. 265
299 Innovation Support to Emergencies Diseases and Disasters InSTEDD Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak Phnom Penh Center, 4th Floor Building E, Corner Preah Sihanouk Blvd (274) & Sothearos
300 Insititute for foreign Cultural Relation Not Selected Not Selected Not Selected
301 Institute for Legal Education and Development វិទ្យាស្ថានអប់រំច្បាប់និងការអភិវឌ្ឍន៍ ILEAD វ.អ.ច.អ Kandal Ta Khmau Daeum Mien House 209 ក្រុម4
302 Institute for Social Development វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ISD Battambang Sangkae Ou Dambang Muoy House 483 ក្រុម32
303 Institute of Environment Rehabilitation and Conservation វិទ្យាស្ថានកែលំអនិងអភិរក្សបរិស្ថាន ERECON អេរីខុន Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei ក្នុងសកលវិទ្យាល័យន្ទ កសិកម្មចំការដូង
304 Institute to Serve of Development Facilitators វិទ្យាស្ថានបំរើអ្នកសំរបសំរួលការងារ ISDF វី.ប៊ី.អ៊ិន.ឃេ Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #28 St. 80
305 Integrating Human to Quality សមាហរណកម្មធនធានឆ្ពោះទៅគុណភាព IHQ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #216A St. 63
306 Inter Band Battambang Not Selected Not Selected #208
307 Interhumanity for Educational Development អន្តរមនុស្សធម៌ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ការអប់រំ INTERHUMANITY Kratie Kracheh Krakor នៅក្នុងសាលា បឋមសិក្សាក្រចេះក្រុង
308 Intermediary Agent for Development ភ្នាក់ងារ អន្តរការី ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ Kampong Thom Stueng Saen Kampong Thum Village 7
309 International Airport Independent Employer Union សហជីពកម្មករនិយោក ជិកឯករាជ្យព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ IAIEU Phnom Penh Not Selected Not Selected
310 International Association for the Rights of Needy and Suffering Children Phnom Penh Not Selected Not Selected #119
311 International Bridges to Justice ស្ពានយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ IBJ Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 41 st 488
312 International Cambodia NGO អន្តរជាតិក្រៅរដ្ធាភិបាលកម្ពុជា ICNGO Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #72Eo St. 261
313 International Center for Childhood and Family Phnom Penh Not Selected Not Selected #40
314 International center for eye care education Not Selected Not Selected Not Selected
315 International Child Support ICS Oddar Meanchey Samraong Samraong #102, Group 09, Samrong Village
316 International Child's care Organization E-V Phnom Penh Not Selected Not Selected #16
317 International Children's Care Cambodia ថែរក្សាកុមារអន្តរជាតិកម្ពុជា ICCC អាយ.ស៊ី.ស៊ី Kampong Thom Not Selected Not Selected ភូមិយាយទៀង
318 International Christian Mission Phnom Penh Not Selected Not Selected #14
319 International Christlijk Steunfonds Asia Phnom Penh Not Selected Not Selected #153
320 International Committee Invalid Assitance in Cambodia គណកម្មាធិការអន្តរជាតិជួយសង្រ្គោះជនពិការកម្ពុជា ICIAC Siemreap Not Selected Not Selected House25
321 International Committee of Red Cross NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
322 International Cooperation Cambodia អង្គការសហការអន្តរជាតិកម្ពុជា ICC N/A Phnom Penh Dangkao Krang Thnong #1C St. 26BT (371)
323 International Cooperation Cambodia អង្គការសហការអន្តរជាតិកម្ពុជា ICC Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #1C St 26BT (371)
324 International Crane Foundation មូលនិធិសត្វគ្រៀលអន្តរជាតិ ICF Phnom Penh Not Selected Not Selected បន្ទប់ 405
325 International Development Agency NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
326 International Development Enterprises អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ទឹក និងទីផ្សារជនបទ iDE អាយឌីអ៊ី Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #97A St. 19BT (Ta Phon)
327 International Development Institute Cambodia Phnom Penh Not Selected Not Selected #43B
328 International Education Institution វិទ្យាស្ថានអប់រំអន្តរជាតិ IEI Phnom Penh Dangkao Chaom Chau Village ជ្រៃកោង
329 International Found for Agricultural Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
330 International Friendship Development Organization អង្គការមិត្តភាពអន្តរជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ IFDO អ.ម.អ.អ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #142E2, St 450
331 International Fundation for Electoral System NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
332 International Global Consultant Cooperation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
333 International Institute for Scientific Research វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអន្តរជាតិផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត IISR Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae House 11ដេ st លំ
334 International Islamic Relief Organization Phnom Penh Not Selected Not Selected #18
335 International Justice Mission បេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ IJM Phnom Penh Not Selected Not Selected
336 International Life Sciences Institute Japan Phnom Penh Not Selected Not Selected #160
337 International NGO Agricultural Technology School Phnom Penh Not Selected Not Selected #198A15
338 International NGO Hebron Hospital អន្តរជាតិហេប្រុន INGOHH Phnom Penh Dangkao Kakab Village ព្រៃសាលា
339 International Organization of Good Templars NULL IOGT NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
340 International Relief and Development អភិវឌ្ឍន៍និងសង្គ្រោះអន្តរជាតិ IRD អ.អ.ស.អ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir # 557 Street 450
341 International Resources for the Improvement of Sight ការពារនិងស្តារលទ្ធភាពគំហើញ IRIS Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #29B St. 564
342 International Tropical Timber Organization NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
343 International Volunteers of Yamagata អ្នកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិនៃយ៉ាម៉ាហ្គាតា IVY Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Svay Rieng Village may plerng
344 International Woman's Development Agency NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
345 International Womens Development Agency NULL IWDA NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
346 International Youth Fellowship សម្ព័ន្ធយុវវ័យអន្តរជាតិ IYF Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #345 St. 8
347 INTERVITA ONLUS INTERVITA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy ផ្ទះលេខ ២៧ ផ្លូវលេខ ៣២២
348 Inthanou Association សមាគមឥន្ទធនូ INTHANOU Phnom Penh Prampir Meakkakra Mittakpheap #134E3, Street 109
349 Investing in Children and their Societies អង្គការវិនិយោគលើកុមារ និងសង្គម ICS អាយស៊ីអេស Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk #228, Lok Taneuy Street, Group 10, Wat Bo Village
350 Ipat Institute វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគណនេយ្យករជំនាញ IPAT អ.វ.ប.គ. Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #633E0, Monireth blvd
351 Irrigation Service Center មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មធារាសាស្រ្ត ISC Kampong Thom Santuk Kampong Thma Chheu Teal Village
352 Islamic Center Welfare Society of Cambodia ICWSC Phnom Penh Not Selected Not Selected
353 Islamic Council for Development Cambodia ក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ICDC ក.អ.អ.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy Sapino, 1st Floor, Room 2, St.289 (Samdach Penn Nouth Rd)
354 Islamic Development and Education Association of Cambodia សមាគមអភិវឌ្ឍន៍និងការអប់រំមុស្លិមកម្ពុជា IDEA Cambodia Phnom Penh Ruessei Kaev Chrang Chamreh Pir #1633, Phum 'Khho", National Rd 5
355 Islamic Local Development Organization ឥស្លាមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ILDO ឥ.អ.ជ Battambang Battambang Sla Kaet House 254 ក្រុម18
356 Islamic Medical Association for Cambodia សមាគមគ្រូពេទ្យអ៊ីស្លាមកម្ពុជា IMAC Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #02, Street.10m, along Mong Rithy Road, Borey Piphup Thmey La Sen Sok
357 Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo វិទ្យាស្ថានសំរាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និង​ ការអភិវឌ្ឍន៍ ICS Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected Toul Tumpong II
358 Istituto per La Cooperzion allo Suiluppo ដើម្បីសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍន៍ ICS-PP Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #135 St. 472
359 Jampha Community ចំប៉ា JC Kampong Speu Samraong Tong Trapeang Kong Village សុបិន្ត
360 Japan Alumni of Cambodia សមាគមអតីតនិសិ្សតខ្មែរពីប្រទេសជប៉ុន JAC ស.អ.ន.ខ. Phnom Penh Tuol Kouk Not Selected CJCC Main Building 1st Floor, Russian Blvd
361 Japan Anti Tuberculosis Association ជប៉ុនកំចាត់រោគរបេង JATA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Pir ក្នុងពេទ្យរបេង #1 St. 278/St. 95
362 Japan Asia Network JAN Phnom Penh Not Selected Not Selected GW111
363 Japan Cambodia Culiural Exchange Association Phnom Penh Not Selected Not Selected #14
364 Japan center for conflict prevention Not Selected Not Selected Not Selected
365 Japan Charitable Organization of Patner Goto Fumio Phnom Penh Not Selected Not Selected #3A
366 Japan Food for the Hungry International NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
367 Japan International Center for the Rights of the Children Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir ផ្ទះលេខ ៥៧ បេអឺ២ ផ្លូវលេខ ៤៤៤
368 Japan International Cooperation Agency ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុន JICA ចៃកា Phnom Penh Not Selected Not Selected 6th-8th Floors of Building #61-64, Preah Norodom Blvd,
369 Japan International Cooperation Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
370 Japan International Volunteer Center មជ្ឍមណ្ឌលអន្តរជាតិស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុន JVC Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong No.12 St.150
371 Japan Lay Missionary Movement JLMM Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #251សេ St. 46០
372 Japan league on Developmental disabilities JLDD Not Selected Not Selected Not Selected
373 Japan Mine Action Service សកម្មភាពកំចាត់មីនជប៉ុនJMAS JMAS Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #17០ St. 156
374 Japan Philathropic Association NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
375 Japan Philnthropic Association NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
376 Japan Postal Saving for Internatinal Voluntary Aids NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
377 Japan Relief for Cambodia and World Assistant for Camdbodia JRFC-WAFC Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang ផ្ទះ១២៩ ផ្លូវ២២៨
378 Japan Team of Young Human Power ជប៉ុនសាងសង់សាលារៀនឳ្យកុមារ JHP Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #114A St. 95
379 Japan-Asia Culture Exchange JACE Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy ផ្ទះលេខ សេ៧អឺ០ ផ្លូវលេខ ១១អាហ្សិត
380 Japan-Cambodia Interactive Association សហប្រតិបត្តិការកម្ពុជា-ជប៉ុន JCIA Phnom Penh Dangkao Kouk Roka Village ធ្លក
381 Japanese Embassy NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
382 Japanese Foundations NULL Japan Compenies and Buddihsm Associations NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
383 Japanese People NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
384 Japanese Pople NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
385 Javapiap-Caring and Integrating Cambodia Resource ជីវភាពថែទាំនិងសមាហរណកម្មធនធានកម្ពុជា CICR Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey ថ្មី Village
386 Jay Pritzker Academy JPA Siemreap Puok Samraong Yea Village តាជេត
387 Jesuit Service-Cambodia ជេស្វីតសឺវីសកម្ពុជា JSC ជេ​.អេស.ស៊ី Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #376 ផ្លូវបេតុង​ ភូមិគោកឃ្លៀង
388 Johanniter International Assistant JIA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #17, Street 306,
389 Johnr Lynbrdge NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
390 Johns Hopkins University (JHU) NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
391 JOS NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
392 Journeys Within Our Community សហគមន៍យើង JWOC ស​យ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Krouse Village
393 Joy Fountain Foundation JFF Kampong Speu Not Selected Not Selected
394 Joy of Cambodia អំណរកម្ពុជា JOC Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #722 St. លំ
395 JP NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
396 Juniclair NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
397 Kadoc NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
398 Kaksekor Khmer Development Organization អភិវឌ្ឍន៍កសិករខ្មែរ KKDO អ អ ក ខ Kampong Cham Kampong Cham Kampong Cham Village 10
399 Kaksekor Samrong CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
400 Kaleb e.v Cambodia កាលែបកម្ពុជា Kaleb Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #9ដេ St. 47០
401 Kallyanmat Thmei កល្យាណមិត្តថ្មី KLYM Kep Krong Kaeb Kaeb Village កែប
402 Kamal Community Shop NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
403 KAMONOHASHI PROJECT អង្គការគម្រោងកាម៉ូណូហាស៊ិ KAMO កាម៉ូ Siemreap Siem Reab Kouk Chak Taprom St, Tropaingseh Village (Borei Prem Prei)
404 Kampear Apphivath and Bandos Bandul KABB Battambang Bavel Bavel #370 St 15
405 Kampong Cham Children's Home ផ្ទះកុមារកំពង់ចាម KC Kampong Cham Prey Chhor Prey Chhor Village សេកយំ
406 Kampong Speu Disabilities Women Forum វេទិកាស្រ្តីពិការខេត្តកំពង់ស្ពឺ KSDWF វ.ព.ស Kampong Speu Samraong Tong Skuh House 141 Village ព្រៃបេង
407 Kampong Speu Palm Sugar Promotion Association សមាគមលើកកំពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺ KSCA ស ល ត ក Kampong Speu Not Selected Not Selected Villageត្រពាំងអន្ទង
408 Kampong Speu Provincial Health Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
409 Kampong Thom Farmer Community Union សហព័ន្ធសហគមន៍កសិករកំពង់ធំ KFCU ស.ស.ក.ធ Kampong Thom Stueng Saen Kampong Roteh Village កំពង់ធំ
410 Kampong Tralach District People Disabled Organization សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុកកំពង់ត្រឡាច KLDPDO អ.ជ.ព.ក.ឡ Kampong Chhnang Kampong Tralach Ou Ruessei Village ខ្នុង
411 Kampot Pepper Promotion Association លើកកំពស់ម្រេចកំពត KPPA ស ល ម ក Kampot Kampong Trach Damnak Kantuot Khang Tboung Village អង្គរជ័យទី1
412 Kampuchea Agriculture Loyalty for Youth Alliance net Organization បណ្តាញសម្ព័ន្ធយុវជនស្មោះស្ម័គ្រកសិកម្មកម្ពុជា KALYAN កល្យាណ Kampot Angkor Chey Phnum Kong Village ពោធិ៍
413 Kampuchea Integrated Economic Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចចំរុះកម្ពុជា KIEDO កៃដូ Banteay Meanchey Not Selected Not Selected House445
414 Kampuchea Samaritan Resource KSR Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #44 St. 43BT
415 Kampuchea Woman Welfare Action សកម្មភាពដើម្បីសុខុមាលភាពស្ត្រីកម្ពុជា KWWA សសសក Kratie Kracheh Ou Ruessei St៧ Village ស្រែស្តៅ
416 Kampuchean Action for Primary Education អង្គការសកម្មភាពសំរាប់បឋមសិក្សានៅកម្ពុជា KAPE ស.ប.ស.ក Kampong Cham Kampong Cham Kampong Cham Provincail Teachers Training College (PTTC), National Road 7
417 Kan Cheoung Weaving Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
418 Kandal Department of Rural Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
419 Kandear Organization កណ្តៀរ KANDEAR កណ្តៀរ Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang House 280Est 200
420 Karuna NGO ករុណា KARUNA ករុណា Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #37 St. សុធារស
421 Kasekam Rungroeung Cambodia Association កសិកម្មរុងរឿងកម្ពុជា KRCA Kampong Chhnang Sameakki Mean Chey Tbaeng Khpos Village មានកខាងលិច
422 Kasekor Thmey Kampong Cham Province កសិករថ្មីខេត្តកំពង់ចាម KASEKOR Kampong Cham Tboung Khmum Sralab Village ត្រពាំងគូ
423 KATA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
424 Katherine Wood NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
425 Katholische Zentralstelle fur Entwicklungshilfe NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
426 Kdei Karuna ក្តីករុណា KdK Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #69, Sothearos Blvd
427 Kdey Sok San Kampuchea ក្តីសុខសាន្តកម្ពុជា KSSK Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #428 Street 87BT
428 Kerk In Actie NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
429 Khaeng Community Shop NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
430 Khan Meanchey Community Health Promotion សហគមន៍ KCMP ស.ល.ស.ប្រ Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Muoy #3 St. 161
431 Khana អង្គការខាណា Khana Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #33 St 71
432 KHEMARA ខេមរា KHM Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae Mittapheap Village
433 KHEN-Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
434 Khmer Akphiwat Khmer Organization អង្គការខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍ខ្មែរ KAKO កាកូ Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #040, National Road No. 6 Salakansaeng Village
435 Khmer Alliance Foundation Phnom Penh Not Selected Not Selected #5
436 Khmer Angka for development of rural area ខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ជនបទ KADRA អ.ក.អ.ត.ជ.ប Svay Rieng Not Selected Not Selected Village soun thmi
437 Khmer Angkor Community for Development ខ្មែរអង្គរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ KAPCD Banteay Meanchey Serei Saophoan Preah Ponlea Village 1
438 Khmer Angkor Development Organization អង្គការខ្មែរអង្គរអភិវឌ្ឍន៍ KADO ការដូ Siemreap Siem Reab Sangkat Tuek Vil Village Chaey
439 Khmer angkor Holding Trust ខ្មែរអង្គរទ្រទ្រង់សេចក្តីសង្ឃឹម KAHT ខ.អ.ទ.ស Siemreap Siem Reab Sla Kram Village ទ្រាំង
440 Khmer Angkor Organization អង្គការខ្មែរអង្គរ KAO អ.ខ.អ Phnom Penh Dangkao Kakab #135, Group13, St.2014, Por prok thbong village
441 Khmer Angkor Tourist Guide Association សមាគមមគ្គុទេសទេសចរណ៍ខ្មែរអង្គរ KATGA ស ម ទ ខ Siemreap Siem Reab Siem Reab មន្ទីរទេសចរខេត្ត ភូមិវត្តបូ ឃុំសាលាកំរើក
442 Khmer Archaeogical Soeity បុរាណវិទ្យាខ្មែរ KAS Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang House 74 st 200
443 Khmer Art Academy សិល្បៈខ្មែរ Kandal Ta Khmau Ta Khmau #135 St. 115
444 Khmer Art Action Organization សកម្មភាពលិល្បៈខ្មែរ KAA Kandal Khsach Kandal Svay Chrum Village Savy Chrum
445 Khmer Artisan Project គំរោងសិប្បករខ្មែរ Kampong Chhnang Not Selected Not Selected Odunossey Village
446 Khmer Association for Development សមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ KAD ស.ខ.អ Kampong Speu Samraong Tong Trapeang Kong Trakiet village
447 Khmer Association For Development Of Country-side Cambodia សមាគមខែ្មរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា KAFDOC ស.ខ.អ.ជ.ក Kratie Kracheh Ou Ruessei Ou Ruessei II
448 Khmer Association for Development of Countryside Cambodia សមាគមខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា KAFDOC ស.ខ.អ.ជ.ក Kratie Kracheh Ou Ruessei St.07, Ou Ruessei 2 Village
449 Khmer Buddhist Association អង្គការពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរ​ KBA Oddar Meanchey Anlong Veaeng Trapeang Prei
450 Khmer Buddhist Society in Cambodia ពុទ្ធិកសមាគមន៍ខ្មែរនៅកម្ពុជា KBSC Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #63 St. 2011
451 Khmer Children Education Organization អង្គការអប់រំកូនខ្មែរ KCEO អ.អ.ក.ខ Kampong Chhnang Baribour Popel Prey Tamoung village
452 Khmer Children's Center Organization KCCO Kandal Not Selected Not Selected st
453 Khmer Christian Community for Development សហគមន៍គ្រឹស្តបរិស័ទខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ KCCFD ស.ក.ខ.ដ Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon Village ទី4
454 Khmer Community Development ខេមរអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ KCD Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #497B, Street 135
455 Khmer Community Development ខេមរអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ KCD Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #497B, Street 135
456 Khmer Community Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ខ្មែរ Battambang Samlout Ta Sanh Tasagntbong Village
457 Khmer Community of Agricultural Development Association សមាគមន៌ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម KCA ស.ខ.អ.ក Kampot Banteay Meas Sdach Kong Khang Lech ភូមិចំលងព្រៃ
458 Khmer Construction for Development ខ្មែរស្ថាបនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ KCD ខ.ស.អ.ជ Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Pir House 88 st 144
459 Khmer Culture Association សមាគមវប្បធម៌ខ្មែរ KCA ស វ ខ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei House 7០D st 2០2
460 Khmer Culture Development Institute វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ខ្មែរ KCDI N/A Kampot Krong Kampot Sangkat Kampong Kandal Kampot Traditional Music School Plauv Ekareach
461 Khmer Development of Freedom Organization ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍សេរីភាព KDFO អ.ខ.អ.ស Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey # 213 ភូមិដំណាក់ធំ
462 Khmer Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ខ្មែរ KDO អ.ខ.អ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy House 6 st 335
463 Khmer Development Program កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៏ខ្មែរ KDP ក.អ.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected Parkway Square Building- Office 3rd floor, House #113, Street Mao Tse Tung Boulevard,
464 Khmer Farmer Association Cooperation Agriculture Development មកសិករខ្មែរសហប្រតិបត្តិការ អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម KFACAD ស ក ខ ស អ ក Kampong Speu Samraong Tong Pneay ក្រុម1 Village ត្រពាំងអូល
465 Khmer Farmer's Association សមាគមកសិករខ្មែរ KFA ស.ក.ខ Kandal Lvea Aem Kaoh Kaev Wat Kaoh Kaev, Kaoh Kaev Leu Village
466 Khmer for Khmer Organization អង្គការខ្មែរសំរាប់ខ្មែរ KKO ខេ.ខេ.អូ Siemreap Siem Reab Chreav Wat Bo Road / Street 20 Village វាល
467 Khmer Foundation for Justice Peace and Development មូលនិធិខ្មែរ ដើម្បីយុត្តិធម៌ សន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #27, St.99
468 Khmer Heirs Association សមាគមទាយាទខ្មែរ KHA ស.ទ.ខ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla
469 Khmer in progress organization អង្គការខ្មែរវិវឌ្ឍន KIPO Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #7, St.612
470 Khmer Independent Life Team ខ្មែរជីវិតឯករាជ្យ KILT ខៀល Siemreap Siem Reab Svay Dangkum ភូមិសាលាកំរើក
471 Khmer Informatics Technology Development ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍ព័ត៌មានវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យា KIGD អ.ខ.អ.ព.ប Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #08, St. 08, Borey New World
472 Khmer Inprogress Organization ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍ KIO អ.ខ.វ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 7 st 612
473 Khmer Kampuchea Krom Coordination Committee គណៈកម្មាធិការសំរបសំរួលខ្មែរកម្ពុជាក្រោម KKKCC គ.ស.ខ.ក.ក Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #270, Street.371, Group 6
474 Khmer Kampuchea Krom Cultural Center in Cambodia មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម KKKCCC ម.វ.ខ.ក Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei House 106អា st 2011
475 Khmer Kampuchea Krom for Human Right and Developed Associaion ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្ស KKKHRDA Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #67 St. 2011, Kouk Khleang Village
476 Khmer Kampuchea Krom for Human Right and Development Association សមាគម ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍ KKKHRDA Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #67, Street.2011, Kouk Khleang village
477 Khmer Kids កុមារកម្ពុជា KK ក.ក Phnom Penh Not Selected Not Selected Villageទី1
478 Khmer Law's Association សមាគមន៌ច្បាប់ខ្មែរ KLA ស.ច.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #601 St. មុនីវង្ស
479 Khmer Legal Team ក្រុមជំនុំច្បាប់ខ្មែរ KLT ក.ច.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #13-20-24Eo St. 210/253
480 Khmer Local Association Development ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ធាន KLAD ស.ខ.អ.ម Kampong Cham Kampong Cham Veal Vong Village ទី6
481 Khmer New Generation Organization ខ្មែរជំនាន់ថ្មី KNGO Battambang Sangkae Ou Dambang Muoy House 379 ក្រុម25
482 Khmer NGO For Education អង្គការខ្មែរដើម្បីការអប់រំ KHEN Battambang Battambang Chamkar Samraong #385, Street 530, chamkar samraong 2 village
483 Khmer Organization for Rural Community Development ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនបទ KORCD អ.ខ.វ.គ.ប Kampong Thom Santuk Tang Krasang Village មានកខាងលិច
484 Khmer Peace Organization ខ្មែរសន្តិភាព KPO អ.ខ.ស Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageអូតាសេក
485 Khmer People Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជនខ្មែរ KPD Takeo Kaoh Andaet Romenh
486 Khmer Serving the Poor Cambodia ខ្មែរបំរើកុមារក្រីក្រ KSPC ខ.ប.ក.ក Kandal Angk Snuol Baek Chan ភូមិត្រពាំងគង
487 Khmer Serving the Poor Children Organization KSPC Kandal Angk Snuol Baek Chan Prey Samrong Village
488 Khmer Souvener Producer Association សមាគមន៍ផលិតករវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ខ្មែរ KSPA ស.ផ.អ.ខ Phnom Penh Not Selected Not Selected វត្តភ្នំ
489 Khmer Tradition Medicine Health Association សមាគមសុខភាពឱសថបុរាណខ្មែរ KHA ស.ស.ឱ Phnom Penh Dangkao Prateah Lang #119
490 Khmer Traditional and Social Service Association សមាគមន៍ទំនៀមប្រពៃណីខ្មែរនិងសេវាសង្គម KTASSA ស.ម.ទ.ប.ស.ស Phnom Penh Not Selected Not Selected House107
491 Khmer Welfare Families Rural Association សមាគមសុខុមាលភាពគ្រួសារជនបទខ្មែរ KWRA ស.ស.គ.ខ Battambang Moung Ruessei Kear Sorya Pagoda, Kear Village
492 Khmer Woman Handicraft Association សមាគមសិប្បកម្មស្ត្រីខ្មែរ KWHA ស.ស.ស.ខ Takeo Samraong Chumreah Pen Sre Trasok Village
493 Khmer Women's Cooperation for Development សហប្រតិបត្តិការស្រ្តីខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ KWCD Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir #68A St. 138
494 Khmer Women's Voice Center មជ្ឈមណ្ឌលសំលេងស្រ្តីខ្មែរ KWVC Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #14C St. 308
495 Khmer Worker Foundation Organization មូលនិធិកម្មករខ្មែរ KWFO ម.ក.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 108Eo st 592
496 Khmer Writters Association សមាគមអ្នកនិពន្ឋខ្មែរ KWA Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh St.7 (Oknha Suor Srun)
497 Khmer Youth and Social Development អង្គការយុវជនខ្មែរ និង ការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម KYSD Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #9, St.542
498 Khmer Youth Association សមាគមន៍យុវជនខ្មែរ KYA Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #262, St. 138
499 Khmer Youth Camp for Culture យុវជនខ្មែរបោះជំរុំដើម្បីវប្បធម៌ KYCC យ.ខ.យ.វ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #236 St. 376
500 Khmer Youth Congress សភាយុវជនខ្មែរ KYC ស.យ.ខ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #A1-5 St. 258