ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 Who Will WWV Kampong Chhnang Kampong Tralach Thma Edth Does Porpel
2 Who Will Village នរណានឹង WW Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #11 St. 310
3 Wholistic Development Organization អភិវឌ្ឍន៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ WDO អគជ Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei St. 1225 St. Betung Payap Village
4 Widows Orphan Relief and Development សង្រ្គោះនិងអភិវឌ្ឍន៍កុមារកំព្រាស្រ្តីមេម៉ាយ WORD ស.អ.គ.ម Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #48A St. 51BP
5 Wild Grape Wine Association សមាគមទំពាំងបាយជូរព្រៃ ស.ទ.ព Pursat Krakor Tnaot Chum Tbeng Chrum Village
6 Wilde Ganzen NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
7 Wildlfe Alliance សម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃ WA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #51 St. 352
8 Wildlife Conservation Cambodia អភិរក្សសត្វព្រៃកម្ពុជា WCC អ.ស.ក Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #5Eo St. 75
9 Wildlife Conservation Society សមាគមន៍អភិរក្សសត្វព្រៃ WCS Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #21 St. 21
10 Winrock Cambodia វីនរ៉ស់កម្ពុជា WI Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak ភ្នំពេញសេនធ័រ បន្ទប់ St. 35
11 Winrock/USAID NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
12 WMC for Radio talk show NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
13 Woindows Communication Fundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
14 Woman and Children Disability Forum Kampong Cham Province វេទិការស្រ្តី និងកុមារពិការខេត្តកំពង់ចាម WCDFK វ ស ក​​ ព Kampong Cham Batheay Me Pring Village តាំងស្រី
15 Woman and Children Disability Forum Prey Veng Province វេទិកាស្រ្តី និងកុមារពិការខេត្តព្រៃវែង WCDFV វ ស ក​ ព Prey Veng Not Selected Not Selected Villageពោធិរៀង
16 Woman Association for Community Development ស្រ្តីដើម្បីអភវឌ្ឍន៍សហគមន៍ WACD ស ស អ ស Pailin Pailin Pailin Village បឌិននាវ
17 Woman Children Disability Forum Kampot វេទិការស្រ្តី និងកុមារពិការខេត្តកំពត WCDFP វ ស ក​ ព​ ក Kampot Chhuk Satv Pong Village សត្វពង
18 Woman Children Support Organization ទ្រទ្រង់ស្រ្តីនិងកុមារ WCSO អ.ទ.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #82C St. 426
19 Woman for Woman Foundation មួលនិធិស្រ្តីដើម្បីស្រ្តី WFWF Kandal Ta Khmau Preaek Ruessei #09 Preah Ang Makhak Vann (St. 178)
20 Woman Health Cambodia សុខភាពស្រ្តីកម្ពុជា WHC គ្មាន Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #49 St. 566
21 Women and Child Protection Committee NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
22 Women and Children Service for Development សេវាកម្មស្រ្តីនិងកុមារដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ WCSD ស.ក.អ Kampong Thom Kampong Svay San Kor Village សានគរ(ខ)
23 Women and Children with Disability Forum Takeo វេទិកាស្រ្តី និងកុមារពិការខេត្តតាកែវ WCDFTK វ. ស. ក. ព .ត. ក Takeo Doun Kaev Sangkat Roka Knong Chork Village
24 WOMEN COMMUNITY VOICES NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
25 Women Development Association សមាគមនារីអភិវឌ្ឍន៍ WDA ស ន អ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek 69 Do1, St. 97, Group 31, Village 5
26 Women for Development Kampuchea ស្រ្តីដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា WDK ស.អ.ក Kampong Thom Stueng Saen Kampong Thum #109 Village 1
27 Women for Prosperity ចំរើនស្រ្តី WFP អ.ច.ស Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #15B St. 26BT
28 Women Media Centre of Cambodia មណ្ឌលពត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា WMCC ម​.ព.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 30 st 488
29 Women Organization for Modern Economy and Nursing អង្គការនារីអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងអនាម័យ WOMEN អ.ន.អ.ស.អ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #987, Street 38C, Tria II village
30 Women Peace Maker Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #253D, St.460
31 Women Saving Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
32 Women Transforming Communities ស្រ្តីខ្មែរ Phnom Penh Not Selected Not Selected #11CE0
33 Women's Development Association សមាគមនារីអភិវឌ្ឍន៍ WDA ស.ន.អ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #69Do1, St.97, Group31, Village 5
34 Women's Health Cambodia អង្គការសុខភាពស្ត្រីកម្ពុជា WHC Takeo Doun Kaev Sangkat Roka Knong Village 2
35 Women's Resource Center មជ្ឈមណ្ឌលធនធានស្រ្តី WRC Siemreap Siem Reab Kouk Chak Trapheang Ses Village
36 WOODLIEGH SCHOOL NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
37 Woodson Chapel Church – US NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
38 Work Force Recruitment Program NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
39 Workers Information Center មណ្ឌលពត៌មានកម្មករ WIC ម ព​​ ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #3-4 St. 339
40 Workforce Recruitment NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
41 Working for Children Organization អង្គការ ធ្វើការដើម្បីកុមារ WFCO ធ.ដ.ក Siemreap Puok Reul ភូមិក្អែកទំ
42 Working Group for Peace ក្រុមការងារដើម្បីសន្តិភាព WGP Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #93, Street 590
43 Working Group for Weapons Reduction ក្រុមការងារដើម្បីកាត់ បន្ថយអាវុធ WGWR Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy St 352
44 World Assembley of Muslim Youth Charity Organization Phnom Penh Not Selected Not Selected #21
45 World Business Training Organization បណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WBO Phnom Penh Not Selected Not Selected #14B
46 World Ceach Cambodia បណ្តុះបណ្តាលសកលនៃកម្ពុជា WC ប.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei House 39JG st 265
47 World Championship Series NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
48 World Education អប់រំពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជា Cambodia Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #20 St. 222
49 World Food Programme កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #250, St.63 (Preah Trasak Paem), corner of St.398
50 World Health Organization អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh No. 177-179 corner Streets Pasteur (51) and 254
51 World Hope Inernational សេចក្តីសង្ឃឹមពិភពលោកអន្តរជាតិ WHI Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #80F St. 16BT
52 World Humanity Arian Services Disabled មនុស្សធម៌បំរើជនពិការពិភពលោក WHSDO អ ម ជ ព Phnom Penh Dangkao Chaom Chau House A12st 3០6
53 World Mobilization Siemreap Not Selected Not Selected Siemreap province
54 World Rehabilitation Fund មូលនិធិស្តារលទ្ធភាពពលកម្ម WRS Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #11B St. 24០
55 World Releft US NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
56 World Relief Cambodia សំរាលទុក្ខមនុស្សជាតិ WRC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #30 Corner of St. 287 and 562
57 World Renew វើលរីញ៉ូ World N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #81អា St. 456
58 World Together Cambodia WTC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy ផ្តះ5៩B st 444
59 WORLD VISION ទស្សនៈពីភពលោក WORLD ទស្សនៈពីភពលោក Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #20 St. 71
60 World Vision Hong Kong NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
61 World Wide Fund for Nature Cambodia WWF Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #21 St. 322
62 Wpathnakpheap Organization វឌ្ឍនៈភាព WP Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #BB06 St. 101
63 Yeongg Wang House of Christianity in Cambodia YHCC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir House 2AE0
64 Yeyytraining Cambodia Phnom Penh Not Selected Not Selected #92C
65 Young Generation Supporting Institute វិទ្យាស្ថានទ្រទ្រង់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ YGSI វ.ទ.ក.ជ Banteay Meanchey Not Selected Not Selected Villageជំទាវ
66 Young Life ជីវិតយុវជនកម្ពុជា YL Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #17 St. 420
67 Young People for Development in Cambodia យុវជនដើម្បីការអភិវឌ្ឍន៍ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា YPDC N/A Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 692 Village Russey
68 Your Community សហគមន៍របស់អ្នក YC ស.គ Battambang Not Selected Not Selected Villageកាប់គោថ្មី
69 Youth Comity for Unity and Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
70 Youth Committee and Unity for Development YCUD Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #135, St.259
71 Youth Council of Cambodia ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជា YCC កយក Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #44CE0 St. 320
72 Youth Education for Development and Peace អង្គការអប់រំយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ និងសន្តិភាព YEDP អយអស Phnom Penh Dangkao Dangkao #18E0, Mal village
73 Youth Employment Service NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
74 Youth Empowerment for Success យុវជនដើម្បីភាពជោគជ័យ YES Battambang Battambang Rotanak House 24៩ Village សូភី2
75 Youth for Peace យុវសន្តិភាព YFP Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #4-6ជី St. 513
76 Youth for Peace and Development យុវជនសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍន៍ YPD យ.ស.អ Kampong Cham Tboung Khmum Tonle Bet Village យាយស
77 Youth Hope Association ក្តីសង្ឃឹមយុវជន YHA ស.ក.យ Prey Veng Preah Sdach Angkor Reach Village ព្រៃមាស
78 Youth Master Advanced School ជំនាញយុវជនឈានមុខ ស.ជ.យ.ឈ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei St 265
79 Youth Resource Development Program កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានយុវជន YRDP Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #93 St. 590
80 Youth Star Cambodia យុវតារាកម្ពុជា YSC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir st 298
81 Youth Training Foundation មូលនិធិបណ្តុះបណ្តាលយុវវ័យ YHF Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang House 6 st 514
82 Youth With A Mission យុវជនបំពេញបេសកម្ម YWAM N/A Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #2០ St. 6០០
83 Youth with Disabilities Foundation for Education and Employment មូលនិធិជនពិការសំរាប់ការអប់រំនិងការងារ YODIFEE ម.យ.អ.ក Kandal Ta Khmau Kampong Samnanh Village ព្រែកវាំង
84 Yuthakun Boran Khmer Association Leak Ray Yong labokator សមាគមន៍កីឡាយុទ្ធគុនបុរាណខ្មែរ លក្ខ័រ៉ៃយ៉ុងល្បុក្កតោ ស.ក.គ Phnom Penh Dangkao Cheung Aek បុរីកម្មកររោងចក្រកែវ Village
85 Yutkromkhorn Association សមាគមន៍យុទ្ធក្រមខន YKA ស.យ.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang #32B St. 324
86 ZOA Refugee Care ZOA Oddar Meanchey Not Selected Not Selected អន្លង់វែង