ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 Provincial Referral Hospital NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
2 Provincial Training Center NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
3 Provincial University of Agriculture NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
4 Prumvihearthor Organization ព្រហ្មវិហារធម៌ PVT ព.វ.ធ Pursat Krong Pursat Phteah Prey Peal Nhek 2
5 PRUPET Phnom Penh Not Selected Not Selected #14
6 Psicologos Sin Fronteras ONGD PSF-ONGD Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village 6
7 Psychology Without Borders Cambodia សុខភាពផ្លូវចិត្តគ្មានព្រំដែន PWBC Ratanakiri Not Selected Not Selected Village6
8 Psychosocial Service Association ផ្តល់សេវាផ្លូវចិត្តសង្គម PSA ស ផ​ ផ ប Phnom Penh Prampir Meakkakra Ou Ruessei Bei House 72st 164
9 PTEA TEUK DONG ផ្ទះទឹកដូងកម្ពុជា PTD Battambang Battambang Chamkar Samraong Chamkar Samraong 1 village
10 Public forum NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
11 Pure Kids Organization Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #640, St.Hug Guan (behind of Central Market), Kruos
12 Pursat Community Health Support Fund Association សមាគមន៍មូលនិធិទ្រទ្រង់សុខភាពសហគមន៍ PCHSFA ម.ស.ស Pursat Not Selected Not Selected Villageពាលញែក2
13 Puthi Komar Organization អង្គការពុទ្ធិកុមារ PKO អ.ព.ក Battambang Battambang Svay Pao ក្រុម 8 ភូមិកម្មករ
14 Puthivy for Women Development ពុទ្ធិវីដើម្បីវឌ្ឍន៍ភាពស្រ្តី PFWD Phnom Penh Dangkao Dangkao #A1-B2, ចំការដូង (St. 217)
15 Rachana Organizationi អង្គការរចនា RACHANA Takeo Kaoh Andaet Romenh Chambak Em Village
16 Rachna Satrei រចនាស្រ្តី RS Siemreap Not Selected Not Selected Villageវត្តដំណាក់ធំ
17 Radio/TV station NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
18 Ragamuffin Project Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #123A St. 12BT
19 Rain Water Cambodia ទឹកភ្លៀងកម្ពុជា RWC N/A Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #467 St. 1988
20 Rainbow Youth Club NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
21 Raise and Support the Poor លើកកំពស់និងគាំទ្រដល់ជនក្រិក្រ RSP អ.ល.គ.ក Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah Angtonlap primary school
22 Rajana Association សមាគមរចនា RAC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy House172 St450
23 Rajyoga Education & Research Foundation RERF Phnom Penh Not Selected Not Selected #31A
24 Ratanak International NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
25 Rattanak Finance Organization អង្គការរតនៈហិរញវត្ថុ RFO អ.រ.ហ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #196E, St.155
26 Redeemed Christian Church of God RCCG Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #58 St. 434-199
27 Regional community forestry training center for asia and pacific មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលសហគម ព្រៃឈើប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច RECOFIC Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Pir House40 stនរោត្តម
28 Rehabilitate the Children and Youths for Cambodian Development ជួយស្តារកុមារ និងយុវជនដើម្បីកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ RCYCD Battambang Not Selected Not Selected House716
29 Reign Foundation International NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
30 Relevant NGOs NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
31 Relief Sans Frontiere Organization សង្រ្គោះគ្មានព្រំដែន RSO ស.គ.ព Phnom Penh Not Selected Not Selected House13
32 Renacer Walk with Woman RWW Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir House 77B st 454
33 Renewable Energy Development Association អភិវឌ្ឍន៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ REDA ស អ ខ ក Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla #152, St. 6, Group 5, Damrey Chorn Khla Village
34 Represent pative help disability organization bateay district សំណាងជនពិការជួយខ្លួនឯងស្រុកបាធាយ RSDOB អ.ត.ជ.ក.ប Sihanoukville Not Selected Not Selected Villageមេព្រីង
35 Representatives of Disabled People Kampong តំណាងជនពិការខេត្តកំពង់ស្ពឺ DPOS អ.ត.ព.ស Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Rokar Thum នៅមន្ទីរសង្គមកិច្ច Village អង្គរសេរី
36 Representatives Self Help Dissability Organization Batheay District តំណាងជនពិការជួយខ្លួនឯងស្រុកបាធាយ RSDOB អ.ក.ជ.ប Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageតាំស្រី
37 Reproductive and Child Health Alliance សម្ព័ន្ធសុខភាពកុមារ និងសុខភាពបន្តពូជ(រ៉ាឆា) RACHA Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #160 St. 71
38 Reproductive Health Association of Cambodia អង្គការអប់រំថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា RHAC រ៉ាក់ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #31, St. 606,
39 Reproductive Health the Association of Cambodia អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុុជា (រ៉ាក់) RHAC រ៉ាក់ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #31 St. 606
40 Republic Korea (Mfund) NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
41 Rescue Khmer Farmer Association សមគមន៍សង្រ្គោះប្រជាកសិករខ្មែរ RKS Kampong Speu Kong Pisei Roka Kaoh ភូមិព្រែកខ្វាវ
42 Research and Development Operative ភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ RDO Battambang Battambang Chamkar Samraong #359, Wat romdoul village
43 Research and Promotion Khmer Law Association សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ខ្មែរ ស.ស.ផ.ច.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #118A, Street. 265
44 Research Center of Khmer Civilzation មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារស្រាវជ្រាវអារ្យធម៌ខ្មែរ Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #218, St.184(keo chea)
45 Research development center មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ RDC ម.ស.អ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir House114st138
46 Resource Development Institute វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន RDI វ អ ធ Phnom Penh Mean Chey Kbal Kaoh #50A Phum Prek Thom
47 Resource Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ធនធាន RDO អ អ ធ Svay Rieng Not Selected Not Selected Village12
48 Resources Development Institute វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍ ធនធាន RDI វអធ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla Obekhaorm Village
49 Respect for Children អង្គការគាំពារកុមារ RFC Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #362B, St. 69BT
50 Revival of Islamic Heritage Society South East Asia Committee Kuwait Cambodia Phnom Penh Not Selected Not Selected choam chao
51 Revolving Drug Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
52 Rice Cooperative and Processing NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
53 Rice Production Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
54 River of Life Church Cambodia Association សមាគមន៍ពួកជំនុំទន្លេជីវិតកម្ពុជា CRLCCA Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #126 St. 122
55 RiverKids Foundation មូលនិធិកុមារតាមដងទន្លេ RKF N/A Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #1882Bis, St.60, Phsar Touch
56 Roanoke Church – US NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
57 Room to Read រូមធូរីត RTR Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #831 St. 7មករា
58 Rose Luzemburg Stiftung NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
59 Rotary Club NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
60 Rotary Club of Battambang មូលនីធិរ៉ូតារីបាត់ដំបង RCBB ស.រ.ប Battambang Not Selected Not Selected ភូមិរំចេក3
61 Rotary Club of Phnom Penh Metro ក្លឹបរ៉ូតារីភ្នំពេញមេត្រូ Phnom Penh Not Selected Not Selected
62 Rotary Club of Pursat មូលនីធិរ៉ូតារីពោធិ៍សាត់ RCPST រ.ត.រ.ព.ស Pursat Not Selected Not Selected ផ្ទះលេខ 83 ផ្លូវជាតិលេខ 5
63 Rotary clubs in NSW and California NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
64 Royal University of Phnom Penh សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ RUPP Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St.110 (Cofederation Russia)
65 RSFU NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
66 Rual Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ RDA ស អ ជ Battambang Thma Koul Chrouy Sdau Chory Sdao Pagoda
67 Rural Aid Development RAD Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected ផ្ទះ៣៦ ផ្លូវ៤៦៦
68 Rural Aid Organization អង្គការជំនួយជនបទ RAO ជ.ជ.ប Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Svay Rieng Rongbonle Village
69 Rural Animal Health Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សុខភាពសត្វជនបទ RAHDO អ.អ.ស.ស.ប Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel Village អូរអំបិល
70 Rural Children Saving Association សមាគមន៌យិតយោងកុមារជនបទ RCSA ស.យ.ក.ជ Sihanoukville Kampong Seila Kampong Seila ភូមិវាល
71 Rural Community and Environment Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនបទនិងបរិស្ថាន RCEDO អាសេដូ Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay House 2 Village កំពង់ស្វាយ
72 Rural development and community natural resource management អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយសហគមន៍ RDCNRM អ.ជ.គ.ធ.ស Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village អូកន្សែង
73 Rural Development Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
74 Rural Economic and Agriculture Development Agency ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចនិងកសិកម្មជនបទ READA Cambodia អង្គការរីដាកម្ពុជា Siemreap Siem Reab Sla Kram #263 Chong Kaosou village
75 Rural Economic Development Association អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទ REDA ជ .ស .អ .ស Svay Rieng Svay Chrum Ta Suos Village pnove
76 Rural Education Association សមាគមអប់រំជនបទ REA Kampong Cham Not Selected Not Selected ភូមិកន្លែង
77 Rural Friend Community Development Organization អភិវឌ្ឍន៍មិត្តភាពជនបទ RFCD Pursat Krakor Ou Sandan Village អាចម៍កុក
78 Rural Human Resources Development Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សជនបទ RHRD អ.ធ.ជ Kampot Tuek Chhou Prey Thnang National Road #3, Prey Thnorng Village
79 Rural Orphan Organization កុមារកំព្រាជនបទ ROO អ.ក.ជ Battambang Battambang Kdol Doun Teav House 193 Village តាព្រួច
80 Rural Zone Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទអេកូហ្សូន RDA អេកូហ្សូន Siemreap Siem Reab Sla Kram Village ចុងកៅស៊ូ
81 SACRED NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
82 SADP NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
83 Safe Haven Medical Outreach Siemreap Siem Reab Sla Kram Traing Village, Slorkram Commune, Siemreab, Siemreab-Otdar Meanchey, Cambodia
84 Safety Tourist Taxi Association of Preah Sihanouk Province សមាគមន៍តាក់ស៊ីសុវត្ថិភាព និងភ្ញៀវទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ STA ស.ត.ទ.ស Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Muoy ក្រុម2
85 Sakarona Association សក្តករុណា SARN ស.ស.ក.ណ Battambang Battambang Chamkar Samraong House 172 Village វត្តរំដួល
86 Salarin Kampuchea សាលារៀនកម្ពុជា SK ស.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram #0032 Villageទ្រាំង
87 Sales of consumable and small equipment NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
88 Salt and Light International School Organization សាលាអំបិលនិងពន្លឺ EDUCAM Phnom Penh Dangkao Chaom Chau St សហព័ន្ធរុស្សី
89 Salt Producer Community of Kampot & Kep សហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលខេត្តកំពត និងក្រុងកែប ស.ផ.អ.ក. Kampot Tuek Chhou Chum Kriel Chum Kriel Village
90 Salvation Centre Cambodia មជ្ឈមណ្ឌលសហសង្រ្គោះកម្ពុជា SCC ម.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House #12Eo Street 79BT
91 Sam Veasna Center for Wildlife Conservation មជ្ឈមណ្ឌល សំ វាសនា សម្រាប់ការអភិរក្សសត្វព្រៃ SVC ម.ស.វ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk #0552 St. 26 Watbo Village
92 Samaky Organization អង្គការសាមគ្គី Samaky Kampong Cham Prey Chhor Mien Deykraham village
93 Samaritan Purse Canada NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
94 Samaritan's Purse Internation Reliefe SPIR Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House ៩B st 504
95 sambath rathana សម្បត្តិ រតនា​ rs រតនា Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae 270 J
96 Sambath Utdom Association សមាគមសម្បត្តិឧត្តម ស.ស.ប.អ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #32, St. 348
97 Samret Development Economic Community អង្គការសំរឹទ្ធ អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ SDEC ស.អ.ភ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #462BEo,E1,E2, St.163
98 Samritan Purse Canada NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
99 Sankahaktor Association សមាគមសង្គហធម៌ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ក ស Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Pou Ta Hao Village ក្បាលស្ពាន
100 Sansom Mlub prey សន្សំម្លប់ព្រៃ SMP Siemreap Angkor Chum Char Chhuk House552
101 Sant'egidio ACAP Phnom Penh Saensokh Boeng Tumpun House 27
102 Santi Sena Organization អង្គការសន្តិសេនា SSO អ.ស.ស Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Prey Chhlak prey chlak pagoda
103 Sao Sary Foundation មូលនិធិសៅសារី SSF មសរ Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Svay Kravan Prey Kdei Village
104 Sao Sary Foundation មូលនិធិសៅសារី SSF មសរ Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Svay Kravan Prey Kdei Village
105 Sao Sary Foundation មូលនិធិសៅសារី SSF មសរ Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Svay Kravan Prey Kdei Village
106 Sao Sary Foundation មូលនិធិសៅសារី SSF Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Rokar Thum House 181 Village ពាណិជ្ជកម្ម
107 Sareka Cambodian Children's Arts សារិកាសិល្បៈកុមារកម្ពុជា SCCA Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Pir ក្រុម2 Village 6
108 Sataphana Chivit Organization អង្គការស្ថាបនាជីវិត SCO អ.ស.ជ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun 177
109 Sathapna Chivit Organization ស្ថាបនាជីវិត SCO អ.ស.ជ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #177 St. 31BT
110 Save Cambodia Wildlife សង្រ្គោះសត្វព្រៃ SCW Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #6Eo St. 570
111 Save Cambodia's Wildlife សង្គ្រោះសត្វព្រៃ SCW សសព Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir 6
112 Save Children Community Development Organization សង្រ្គោះកុមារនិងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ SCCDO អ.ស.ក.អ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House 59 Village ទឹកថ្លា
113 Save Incapacity Teenagers ជំនួយក្មេងជំទង់ក្រីក្រ SIT អ.ជ.ក.ជ Kandal Mukh Kampul Preaek Anhchanh House 14 st ជាតិលេខ6
114 Save Old People Organization សង្រ្គោះមនុស្សចាស់ SOPO Phnom Penh Not Selected Not Selected Villageកំបូល
115 Save Poor Children in Asia Organization សង្រ្គោះកុមារក្រីក្រនៅអាស៊ី SCAO Phnom Penh Ruessei Kaev Kiloumaetr Lekh Prammuoy House 2139 St. លំ ភូមិបឹងឈូក
116 Save The Children Australia សង្រ្គោះកុមារអូស្រ្តាលី SCA Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #5 St. 242
117 Save the Children International N/A SCI N/A Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #5, Street 242
118 Save the Children Norway សង្រ្គោះកុមារន័រវេស SCN Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #18 St. 57/294
119 Save the Children UK Phnom Penh Prampir Meakkakra Not Selected No. 8 St. 163
120 Save the Children's Smile Association ថែរក្សាស្នាមញញឹមនៃកុមារ SCSA Siemreap Prasat Bakong Roluos ភូមិដូនទាវ
121 Save the Earth Cambodia សង្រ្គោះផែនដី STEC Battambang Sangkae Anlong Vil Village វត្តតាមឹម ខុំអូដំបង1
122 Saving AIDS Victim Association សមាគមសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយជម្ងឺអេដស៍ SAVA Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #12CEo st.217 Monireth, donak thom village
123 Saving and Development Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
124 Saving for Development Cambodia អង្គការសន្សំដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ អ.ស.អ Phnom Penh Dangkao Dangkao #F17, St. 217 ( Borey Chamkar Dong)
125 Saving Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
126 Saving the Poor Foundation Organization មូលនិធិសង្រ្គោះជនក្រីក្រ SPEO ម.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy House 416Eo st លេខ310
127 Savong Orphan Center មជ្ឍមណ្ឌលកុមារកំព្រាសាវង់ SOC Siemreap Prasat Bakong Bakong Village ថ្នល់ត្រង់
128 Saysamorn CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
129 Schmitz-Stiftungenh NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
130 School Aid Japan SAJ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla ផ្ទះ8G.ផ្លូវGoody
131 School Fees NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
132 School Health Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
133 School of Public Health and Social Work of St Elizabeth Not Selected Not Selected Not Selected
134 Science of Life Studies 24\7 SOLS24\7 Phnom Penh Mean Chey Preaek Aeng Village ព្រះធាតុ
135 Scottish Catholic International Aid Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
136 Seametrey Children's Village សេអាមេត្រីភូមិកុមារភ្នំពេញ SEAMETREY Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #13A St. 830
137 Seed and Vegetable Production NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
138 Seed International SI Kampong Cham Not Selected Not Selected
139 Seend Producer Group and Vegetable Production NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
140 Seilanithih ​សីលានិធិ លីមីធីត SEILANITHIH LIMITED Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #1SF&2SF St. 516
141 Self Generated Income NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
142 Self Help Community Center មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ជួយខ្លួនឯង SHCC ម.ស.ជ.ខ Siemreap Siem Reab Sangkat Krabei Riel Village ទទា
143 Self Help for Success អភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជោគជ័យ SHS អ ជ ជ Kandal Angk Snuol Baek Chan House 84 st 146
144 Seng Ai Korean Labor Center មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនភាសាកូរ៉េសេងអាយ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #23, St 217 (Monireth Blvd)
145 SENG TACK សេង តាក់ SENG TACK សេង​ តាក់ Kampong Chhnang Rolea B'ier Rolea B'ier Thom Yuth
146 Servants to Asia Urban Poor- Cambodia SAUPC Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu No227 St.National 2
147 Serve Cambodia បំរើកម្ពុជា SC Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra #10អា St. 369
148 Serving Fellowship Cambodia សម្ព័ន្ធបម្រើកម្ពុជា SFC អ ស ប ក Koh Kong Not Selected Not Selected Villageទី3
149 Seva Foundation មូលនិធិសេវ៉ា SF Battambang Battambang Svay Pao House ៩45 ក្រុម41
150 Seventh Day Adventist Foundation Cambodia ផ្ទះកុមារកំព្រាវត្តព្រះយេស៊ូ SDAFC Siemreap Not Selected Not Selected វត្តព្រះយេស៊ូ
151 Shalom Life Careserve Centre SLCC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang 8ED Street 261
152 Shanti Volunteer Association អង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្ត SVA Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #8, Street 424
153 Share Hope Center Phnom Penh Not Selected Not Selected #1607
154 SHARE​​ Cambodia អង្គការស៊្ហែរកម្ពុជា SHARE Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #30, Street 590
155 Sharing Experience for Adapted Development ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ SEAD Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #2A St. Northbridge
156 Side NULL Side NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
157 Side by Side International Not Selected Not Selected Not Selected
158 Siem Reap Cycling Adventure and Exploration Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Sok san street, stoung thmey
159 Sihanouk hospital center of hope មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្ដីសង្ឃឹម Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong St. 134
160 SILAKA Organization អង្គការសីលការ SILAKA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #55B-55C, Street 390
161 Sim Chandara ស៊ិម ចាន់តារា S Kampong Speu Samraong Tong Roleang Chak Sre Chaeng
162 Simply Help Inc Not Selected Not Selected Not Selected Chey Chummeah House 6៩ st 172
163 Sin Sisamuth Association សមាគមស៊ីន ស៊ីសាមុត SSA ស.ស.ស Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #50, St.204
164 Singapore International Foundation SIF Phnom Penh Not Selected Not Selected នៅក្នុងស្ថានទូសំាងហ្កាពួរ
165 SIPAR SIPAR Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #9 St. 21
166 SIV GUEK Invesment Co. Ltd Not Selected Not Selected Not Selected #37
167 Skal International Seim Reap សមាគមអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍អន្តរជាតិកម្ពុជា SISR Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk Village វត្តដំណាក់
168 Skateistan Cambodia ស្គេតធីស្តង់កម្ពុជា ស.ធ.ស.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit #26, St. 135
169 Small Entrepreneur Development Agency in Cambodia អង្គការភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា SEDA Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon Group 27, Village 5
170 Small Grants Programme NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
171 Smile Action Team ស្នាមញញឹមសង្គម SAT Phnom Penh Prampir Meakkakra Ou Ruessei Bei Eo-15B Street 250
172 Smiles of the poor ភាពញញឹមនៃជនក្រីក្រ SOP Siemreap Not Selected Not Selected សាលាកន្សែង
173 Smiling Hearts Association for Children សមាគមបេះដូងកុមារញញឹម SHAC ស.ប.ក.ញ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk ភូមិ វត្តស្វាយ
174 SNV Netherlands Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ SNV Phnom Penh Mean Chey Not Selected #184 ជាន់ទី 2
175 Sobbhana Woment's Foundation មូលនិធិស្ត្រីសម្តេចរស្មីសោភ័ណ Sobbhana Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei #23-24, St.144/49
176 Sochiveak Thor Organization សុជីវធម៌ STO ស.ជ.ធ Battambang Not Selected Not Selected Villageរតនៈ
177 Social Capacity Building Organization កសាងសមត្ថភាពសង្គម SCB Phnom Penh Not Selected Not Selected ផ្ទះ៣ I ផ្លូវប្រជុំវង់
178 Social Development Organization Cambodia អភិវឌ្ឍន៍សង្គមដើម្បីកម្ពុជា SDOC Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae House 114 Village ទួលគោក
179 Social Development Organization for Khmer អភិវឌ្ឍន៍សង្គមខ្មែរ SDOK អ ស ខ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 273 st 63
180 Social Dhama Dana Organization អង្គការធម្មទាន​សង្គម SDDO អ.ធ.ទ.ស Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh កុដលេខ12 វត្តបុទុម
181 Social Enterpreneurship Development អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពសង្គម SED អ.ស.ស Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House 7 Village ត្នោតជ្រុំ
182 Social Enterprise Cambodia សហគ្រាសសង្គមកម្ពុជា SEC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #17 Street 306, Between Street 51 and Norodom Boulevard
183 Social Environment Agricultural Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សង្គមបរិស្ថាន និងកសិកម្ម SEADO Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel Road N 5, Rorng Masin Village
184 Social Health Protection Association អង្គការសមាគមគាំពារសុខភាពសង្គម SHPA ស.គ.ស.ស Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #54, St. 598
185 Social Service of Cambodia សេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា SSC ស.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #82 St. 289
186 Social Services of Cambodia N/A SSC N/A Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #28, Street 80 (corner 75
187 Social Services of Cambodia SSC Kampong Thom Baray Baray #2 Street 289 (Kim Il Sung Blvd) Tuol Kork Phnom
188 Social Support and Capacity Development Organization អង្គការទ្រទ្រង់សង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព SSCD អ.ទ.អ.ស Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey 5F, St. Vengsreng Phum Trea 3
189 Society and Development Organization សង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៍ SDO អ ស អ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 122C st 36
190 Society for Action and Change for Rural Education and Development សកម្មភាពសង្គមដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលើផ្នែកអប់រំនិងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ SACRED សាក្រេដ Prey Veng Krong Prey Veng Sangkat Kampong Leav # 224 Village 3
191 Society for Community Development in Cambodia អង្គការសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សង្គមកម្ពុជា SOFDEC សូដិក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 23, St. 574/331
192 Socio-Economic and Conscienticis Development អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចនិងមនសិកាសង្គម SCD អ.អ.ស.ម Prey Veng Kamchay Mear Smaong Khang Cheung Village ថ្នល់កែង
193 Solidarity Association of Promoter in Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
194 Solidarity Fund for Rural Development in Cambodia អង្គការមូលនិធិសាមគ្គីសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ SFRD អ.ម.ស.អ.ជ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 38E, Street 51
195 Somaly Mam Foundation មូលនិធិសុម៉ាលីម៉ម SMF Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #62DEo St. 598
196 Somprasong #IV Church NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
197 Sophakmul Kampuchea សុភមង្គលកម្ពុជា អ ស​ ក Battambang Not Selected Not Selected House46
198 sophany sophany sophany sophany Kampong Cham Cheung Prey Phdau Chum
199 sophany sophany sophany sophany Kampong Cham Cheung Prey Phdau Chum
200 sophany sophany sophany sophany Kampong Cham Cheung Prey Prey Char
201 sophany sophany sophany sophany Kampong Cham Cheung Prey Prey Char
202 Sorbey Institute for Youth Development Organization វិទ្យាស្ថានសបីអភិវឌ្ឍន៍យុវជន SIYDO ស៣ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #29 St. 202BT
203 Soroptimist International Cambodia សេរ៉ូបទីមីស្តអន្តរជាតិ SIC Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #12អា St. 88
204 SORSOR TROUNG សសរទ្រូង SST Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #65 St. 468
205 SOS Children's Village of Cambodia ភូមិកុមារកម្ពុជា SOS Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 44bis st 334
206 Sothea សុធា st Phnom Penh Saensokh Tuek Thla 19
207 South East Asia Development Programme កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា SADP Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #89អឹ St. 416
208 South East Asia Investigations into Social and Humanitarian Activities ស៊ីសារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស SISHA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #40 St. 111
209 South Korea NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
210 Southeast Asia Social Welfare Mission Phnom Penh Not Selected Not Selected kolab 4 center #271
211 Sovann Komar LLC សុវណ្ណកុមារ Phnom Penh Mean Chey Veal Sbov National Road 1, Kdey Takuy Village
212 Sovann Phoum Organization អង្គការសុវណ្ណភូមិ SP Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #486A, Yothapol Khemarak Phoumin Boulevard (271)
213 Sovann Phoum Organization សុវណ្ណភូមិ SP Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #486A, Yothapol Khemarak Phoumin Boulevard (271)
214 Sovannaphumi Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សុវណ្ណភូមិ SDO Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey St១២២C St៣៦ សំនង់សូនី
215 Spirit of Soccer ស្មារតីនៃអ្នកកីទ្បា SOS ស. ក. Battambang Not Selected Not Selected
216 Spirit of soccer-cambodia Not Selected Not Selected Not Selected
217 Splash SPLASH Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #43A St. 81
218 Sproting Knowledge Orphan សមាគមពន្លកវិជ្ជាកុមារកំព្រា SKO ស.ព.វ.ក Battambang Battambang Ou Char Anhchanh village
219 Sre Ambel NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
220 Srer Khmer ស្រែខ្មែរ SK ស.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #119ដេ St. 364
221 STAR Kampuchea ស្តារកម្ពុជា SK ស្តារ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 71 St. 123 Corner 468
222 Starfish organization ស្តារហ្វីសកម្ពុជា STARFISH Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Bei Village2
223 State Secretariat of Civil Aviation រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល SSCA Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah # 62, St.41 (Norodom Blvd)
224 State Secretariat of Public Service រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងាសាធារណៈ SSPF Phnom Penh Not Selected Not Selected No 409-411 Monivong Blvd
225 Stentson Carpenter NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
226 Stitches of Hope ជំហាននៃក្តីសង្ឃឹម SOH ជ.ក.ស Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu #316A ភូមិស្វាយតាអុក
227 Stone Family Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
228 Street Children Assistance and Development Program អង្គការកម្មវិធីជួយកុមារអនាថានិងអភិវឌ្ឍន៍ (ស្កេប) SCADP ក.ជ.ក.ស.អ.អ Phnom Penh Pur SenChey Kakab #119B1 ផ្លូវលេខ 68K ក្រុម 5
229 Street Children Assistant and Development Program អង្គការកម្មវិធីជួយកុមារអនាថា SCADP ស្កេប Phnom Penh Pur SenChey Kakab #119B1, Street.68K, Chamkar Ovleuk
230 Strengthen and Extend Community Economic Association ពង្រឹងពង្រីកសេដ្ធកិច្ចសហគមន៍ SECEA ស.ព.ព.ស.ស Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla Village បល្ល័ង្គខាងលិច
231 Student Association of Odormeanchey និស្សិឩត្តមានជ័យ SAO ស ន ឩ Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei House 553st 33
232 Student organization Resource Providers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
233 Students Organization for Children និស្សីតដើម្បីកុមារ S4C ន.ស.ដ.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram Mondul3 Village
234 Students Resource Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ធនធាននិស្សិត SRDO Phnom Penh Not Selected Not Selected #15B St. 71
235 Stung Treng Women's Development Center ស្រ្តីស្ទឹងត្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ SWDC Stung Treng Stueng Traeng Sarh Ruessei St. 2 Village ស្រែពោធិ៍
236 Sun Rise NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
237 Sunrise Center for Disable Children Organization មជ្ឈមណ្ឌលកុមារមានវិបត្តិអរុណរះ SCDC Battambang Battambang Voat Kor Village ដំណាក់ហ្លួង
238 Sunshine Cambodia SC Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #45C, Street 8BT, Sansomkosal I,
239 Sunshine Development of Children អភិវឌ្ឍន៍ពន្លឺនៃកុមារ SDC អ.ព.ន.ក Prey Veng Not Selected Not Selected House57
240 Supplemental Teaching Education Program កម្មវិធីអប់រំបង្រៀនបន្ថែម STEP ក.អ.ប.ប Kampong Cham Srei Santhor Mean Chey Village Vial
241 Support Children and Young People គាំទ្រកុមារនិងយុវជន SCY អ.គ.ក.យ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #92 St. 364
242 Support Organization for Rural Farmers អង្គការទ្រទ្រង់កសិករជនបទ SORF អទកជ Pursat Krong Pursat Phteah Prey Pealnheak​ 2 village
243 Support Organization for Rural Farmers អង្គការទ្រទ្រង់កសិករជនបទ SORF អ.ទ.ក.ច Pursat Krong Pursat Phteah Prey # 244 A, Phealnheak2 Village
244 Support Rural Children Organization ទ្រទ្រង់កុមារជនបទ SRCO ទ.ទ.ក.ជ Kampong Chhnang Kampong Chhnang B'er Paér Village
245 Supporters for Mental Health SUMH Siemreap Siem Reab Not Selected No.0233 Group5
246 Supporting Association for Family Economy ទ្រទ្រង់សំរាប់សេដ្ធកិច្ចគ្រួសារ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau Village ត្រពាំងរំចេក
247 Supreme National Economic Council NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
248 SURE Destiny Phnom Penh Not Selected Not Selected #17 St. 420
249 Sustainable Cambodia ចេរភាពកម្ពុជា SC ច ក Pursat Krong Pursat Phteah Prey House 583, Group 6 National Road 5 - Ra Village
250 Sustainable Economic Development for Cambodia អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចនិរន្តរភាពកម្ពុជា SEDECA សេ.ដេ.កា Battambang Battambang Tuol Ta Aek House 62 ក្រុម2
251 Suvanna Phum Art Association សមាគមសិល្បៈសុវណ្ណាភូមិ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek # 166, Street. 99 (corner Street 484)
252 Svay Rieng Rice Miller Association សមាគមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខេត្តស្វាយរៀង RMASVG Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Svay Rieng ភូមិរោងបន្លែ
253 Svenska PostkodStiftelsen NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
254 SVI NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
255 Sweden Government NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
256 Swedish International Development Cooperation Agency SIDA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #8, St. 352
257 Sweet Childhood-Douce Enfant SCDF Phnom Penh Not Selected Not Selected
258 SweRoad NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
259 Swiss Agency for Development and Cooperation Cambodia ទីភ្នាក់ងារសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសហប្រតិបត្តិការស្វីស SDC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #50 Street 334
260 Swiss Tropical and Public Health Institute Swiss Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected 93, Sihanouk (St. 274), S.I Building
261 Switzerland NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
262 Sylvia Higgins NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
263 Tabitha Cambodia តាប៊ីតា កម្ពុជា TC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #239 St. 51
264 Taiwha Headquarter NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
265 Takeo Community Forestry Integrated Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ចំរុះសហគមន៍ព្រៃឈើតាកែវ ស.អ.ច.ស. Takeo Tram Kak Leay Bour Bak Kaut Village
266 Takeo Department of Agriculture NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
267 Takung community CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
268 Tani-Perspective for Children in Cambodia តានីទស្សនវិស្ស័យសំរាប់កុមារកម្ពុជា Kampot Angkor Chey Tani Villageតានី
269 Tanop Community Education Center មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ភូមិតានប់ដើម្បីការបណ្តុះបណ្តាល TCEC Takeo Bati Tnaot Village Thanob
270 Task International NGO N/A TASK N/A Battambang Battambang Rotanak House 116 Village រំចេក5
271 Taxi Association of Pochen Tong Airport Cambodia តាក់ស៊ីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពោធិចិនតុង TAPIC ស ត ព អ Phnom Penh Dangkao Kakab House 06 st សហព័ន្ធរូស្សី
272 Taxi Tourist Transport Association សមាគមន៌តាក់ស៊ីដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ប៉ោយប៉ែត TTTA Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet Village គីឡូម៉ែតលេខ4
273 TdH Netherlands NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
274 Teacher Across Borders Australia NULL TABA NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
275 Teacher Association of Cambodia សមាគមគ្រូបង្រៀនខ្មែរ ស.គ.ខ Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu #252, Prek ta nu village
276 Tear Australia Not Selected Not Selected Not Selected
277 Tear Australia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
278 Tearfund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
279 Tearfund UK NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
280 Technical Officials NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
281 Tekdey Sovanphum Organization ទឹកដីសុវណ្ណភូមិ TDSP ទ.ដ.ស.ភ Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay st ជាតិលេខ6 Village កំពង់ស្វាយ
282 Temple Garden Foundation Not Selected Not Selected Not Selected
283 Terra Renaissance Battambang Not Selected Not Selected Group7
284 Terre des hommes Netherlands in Cambodia អង្គការដែនដីមនុស្សហូឡង់ដ៍ប្រចាំកម្ពុជា អ.ដ.ម.ហ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #55, St.348,
285 Teuksaat 1001 ទឹកស្អាត1001 PS1001 ទ.ស1001 Battambang Battambang Preaek Preah Sdach Village នំក្រោប
286 Thailand NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
287 Thamadana Aryavansa Young Sophat Association ធម្មទានអរីយវង្សយង់ សុផាត TAYSA Battambang Battambang Rotanak Village អូររំចេក3
288 The Aamaritan Project Phnom Penh Not Selected Not Selected 33
289 The Arbitration Council ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #72, St. 592 (Corner of St. 327)
290 The Asia Foundation មូលនិធិអាស៊ី TAF Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #59 Oknha Peich (St 242)
291 The Assemblies of God ក្រុុមជំនុំព្រះជាម្ចាស់ AOG Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #37M St. 16
292 The Association Medical Doctor of Asia សមាគមន៏វេជ្ជបណ្ឌិតនៃអាស៊ីកម្ពុជា AMDA-Cambodia Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #40F, Corner St. 426&167
293 The Association of Buddhists for the Environment ពុទ្ធសាសនាដើម្បីបរិស្ថាន ABE ព.ស.ប Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak វត្តស្វាយពពែ st សុធារស
294 The Australia Cambodia Foundation Inc. មូលនិធិ អូស្ត្រាលី កម្ពុជា ACF Kandal S'ang S'ang Phnum ភូមិរការខ្ពស់
295 The Bible League Cambodia Organization សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្ពុជា TBL Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #60 St. 160
296 The Boys Brigade Cambodia មជ្ឈមណ្គលកងយុវជនកម្ពុជា BBC Siemreap Puok Puok Village ព្រយុត
297 The Cambodia Center for the Protaction of Childrens Right មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីការពារសិទ្ធកុមារ CCPCR ម.ក.ក.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 16 Street 572
298 The Cambodia Climate Change Network អង្គការបណ្ដាញស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា CCCN អ.ប.ប.អ.ធ.ក.ជ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #6Eo, Street 570
299 The Cambodian Centre for Applied Philosophy and Ethics មជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តន៍និងសីលធម៌កម្ពុជា CAMCAPE Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #9B, Street 271
300 The Cambodian National Research Organization អង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជា CNRO អ.ស.ជ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #25អា St. 478
301 The Cambodian NGO Committee on CEDAW គណៈកម្មាធិការស្រ្តីកម្ពុជា NGO-CEDAW គ.អ.ល Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #16 St. 99
302 The Cambodian Women's Crisis Center កម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ CWCC អ.ក.ស.វ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #C13 St. 331
303 The Center for Children's Happiness មណ្ឌលកុមារដើម្បីសុភមង្គល CCH ម.ស.ក Phnom Penh Not Selected Not Selected #413
304 The Center for Global Impact CGI ស៊ី ជី អាយ Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra Village តាព្រំ
305 The center for vocational training and agricultural development មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈនិងកសិកម្ម CVAD ស៊ីវ៉ាត Svay Rieng Not Selected Not Selected Villageអណ្តូង
306 The Center of Orphans Old Development Association សមាគមមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាចាស់ជរា និងអភិវឌ្ឍន៍ COD ស ម ក អ Kampot Chhuk Nareay Village នរាយណ៍
307 The Centre for Southeast Asian Studies Phnom Penh Not Selected Not Selected #35A
308 The Charitable Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
309 The Children for Better Future CBF Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #54 St 506
310 The Children of Light កូននៃពន្លឺ COL Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 27 st 502
311 The Children's Fund មូលនិធិកុមារ TCF Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #53 St. លំ
312 The Children's Sanctuary inc ភូមិគ្រឹះកុមារ CSI Siemreap Siem Reab Sla Kram ភូមិទ្រាំង
313 The China Hong Kong and Macau Expatriate and Business Association of Cambodia សមាគមពាណិជ្ជកម្ម ហុងកុង ម៉ាកាវ កម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas #61, khemarak phoumin (st.130), UCB building
314 The Corner Stone Orphanage Cambodia COC Phnom Penh Not Selected Not Selected PO1142
315 The Department of Foreign Affairs and Trade NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
316 The Education for Development Fund Cambodia មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំកម្ពុជា EDF-Cambodia អ៊ីឌីអេហ្វ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #128 (Room 106-1st floor) Russian Blvd
317 The ETEA Foundation ETEA Ratanakiri Krong Ban Lung Boeng Kansaeng O’kanseng Village,
318 The Finnish Evengelical Lutheran Mission Not Selected Not Selected Not Selected
319 The Football Federation of Cambodia សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC ស.ខ.ប.ទ Phnom Penh Ruessei Kaev Bak Khaeng ភូមិចែងមែន St. ទំនប់កប់ស្រូូវ
320 The Forestry Administration (National and provincial levels) NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
321 The Foundation of Khmer art Sculpture School Siemreap Not Selected Not Selected N/A
322 The Fred Hallows Foundation Phnom Penh Not Selected Not Selected Tonle Bassac, Phnom Penh
323 The Fred Hollows Foundation មូលនិធិហ្វេនហូឡូកម្ពុជា FHF Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #160 St. 71
324 The Friends of Cambodia Orphan's Support Organization Phnom Penh Not Selected Not Selected #44
325 The Friendship of Khmer Kampuchea Krom Association មិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម FKKKA ម.ស.ខ. Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey Watt Sammaky Reangsey, Phum Trea 2
326 The Future for Cambodia Children អនាគតកុមារកម្ពុជា អ.ក.ក Siemreap Prasat Bakong Kandaek Spean kaeik village
327 The Global Child កុមារពិភពលោក TGC Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk Village វត្តពោធិ៍
328 The Global Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
329 The Green Gecko Project គំរោងតុកកែបៃតង GGP Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk House 0011 Village ត្រពាំងត្រែង
330 The Halo Trust បោសសំអាតមីនហេលឡូត្រាស HALO Siemreap Siem Reab Sangkat Tuek Vil #8ED St. 261
331 The Hard Place Community Phnom Penh Not Selected Not Selected Phnom penh
332 The HUB Singapore NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
333 The Kadoorie Charitable Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
334 The Khmer Institute of Democracy វិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ KID Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #6Z1, Street.245(Mao Tse Toung Blvd)
335 The Khmer Kampuchea Krom Community សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម KKC ស.ខ.ក.ក Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #72, St.426A, koak khlieng village
336 The Korean Association In Cambodia សមាគមជនជាតិកូរ៉េនៅកម្ពុជា Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit #445, preah monivong blvd(93) corner of st.232, phnom penh tower 2nd floor
337 The Lake Clinic Cambodia ទន្លេគ្លីនិកកម្ពុជា TLC ទនក Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Group 6 Salakanseng Village
338 The Learning Institute Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #45, St.113
339 The Liger Learning Center LLC Phnom Penh Mean Chey Preaek Thmei Phum Chumposka ek, Street 112, Prek Thmey
340 The Marpswell Foundation Phnom Penh Not Selected Not Selected #19
341 The Membership Organization for NGOs Active in Cambodia's health sector សមាជិកភាពសំរាប់អង្គការមនុស្សធម៌ក្រៅរដ្ធាភិបាល MEDICAM មើ.ឌី.ខាំ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #21 St. 287
342 The Messenger Band Cambodia ក្រុមតន្ត្រីយុវវ័យនាំសារ MB គ.យ.ន.ស Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #3-4, Street.339
343 The Ministry of Health esp DPHI and Preventive Medicine NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
344 The New Cambodian Children's Life Association សមាគមជីវិតកុមារកម្ពុជាថ្មី NCCLA ស.ជ.ក.ក. Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Muoy #16E3, Oknha Channak(St.144)
345 The New England Council on Crime and Delinquency NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
346 The Nginn Karet Foundation for Cambodia មូលនិធិកងឹងការេតសំរាប់កម្ពុជា NKFC Siemreap Siem Reab Sla Kram House133stព្រះឥនកោសី
347 The NGO Forum on Cambodia វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីកម្ពុជា NGOs Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #9-11 Street 476
348 The Ockendent Development Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
349 The Operational District West of Phnom Penh NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
350 The Organization of International Support for Dental Education អន្តរជាតិទ្រទ្រង់វិស័យទនសាស្រ្ត OISDE Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir #157/159 St. នរុក
351 The Organization to Develop Our Villages អភិវឌ្ឍន៍ភូមិយើង ODOV អូឌីអូវី Prey Veng Me Sang Chi Phok Village វាំង
352 The Peace Institute of Cambodia វិទ្យាស្ថានសន្តិភាពកម្ពុជា PIC ភី.អាយ.ស៊ី Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #4-6G St. 513
353 The Planet Wheeler Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
354 The Rabbit School សាលារៀន​ទន្សាយ RSO ស ល រ ទ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey បូរីទារក និងកុមារជាតិ
355 The Sharing Foundation បែងចែកមូលនិធិក TSS Kandal Not Selected Not Selected Villageគាំង
356 The Sihanouk Hospital Center of HOPE/ HOPE worldwi មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម/ មណ្ឌលវេជ្ជស SHCH/HMC Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong St. 134 Phnom Penh 3 Cambodia
357 The Solidarity Fund For Rural Development អង្គការមូលនិធិសាមគ្គីសំរាប់អភិវឌ្ឈន៍ជនបទ SFRD SFRD Kandal S'ang Kaoh Khael #374, National Road 21
358 The Union of Khmer Kampucheakrom Buddist Students សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម UKKBS ស.ន.ខ.ក. Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh wat botumvatey, #17,
359 The United Nation Democracy Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
360 The United Nations Office for Project Services UNOPS Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak samdech sothearos blvd (3), corner of sihanouk (st.274), Phnom penh center, 6th floor, room 628
361 The World Bank ធនាគារពិភពលោក WB Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #113, corner of St. 240
362 This Life Cambodia អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា TLC ជ.ន.ក Siemreap Siem Reab Svay Dangkum No 313 Group 9 Sala Kanseng Village
363 Thmar Pourk and Svay Check Community Based Organization NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
364 Three Control Organization 3ប្រយុទ្ធ TCO 3ប្រយ Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageថ្នល់កែង
365 Tiny Toons Cambodia សំលេងកុមារតូច TTO Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir House ១៥៤ St ៣៦៩
366 Tithmony Financial Association សមាគមហិរញ្ញវត្ថុទិតមុន្នី TSA ស ហ ទ Phnom Penh Not Selected Not Selected House13CE1
367 To Holding AS NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
368 Together for Cambodia ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជា TFC ទ.ដ.ក Siemreap Not Selected Not Selected House125
369 Tokushima International Cooperation TICO Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir House 2AE1 st 444
370 Torch Medical Center CMC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #63 St. 310
371 Torcy NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
372 Toutes A L'Ecole ទួទេសអាឡេកូ TAE Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra #8ED St. 261
373 Trace House Community Center មជ្ឈមណ្ឌលសមាគមន៍ផ្ទះសប្បុរស THCC Siemreap Siem Reab Not Selected ផ្លូវទន្លេសាប ភូមិត្រាញ់
374 Traditional Dance and Art Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
375 Traditional Jarwine Production Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
376 Tragers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
377 Traidcraft Exchange Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak Building No 1 2nd Floor 13Bis
378 Trailblazer Cambodia Organization អង្គការអ្នកត្រួសត្រាយកម្ពុជា TCO អ.អ.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram Borie Seang Nam, Khna Thmei Village
379 Training and Human Resource Development Institute វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស THRDIO អ វ ប អ ធ ម Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House 1A St២៧
380 Training for Human Resource Development Organization បណ្តុះបណ្តាលដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស TDO ប. Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong #45 St. 242
381 Tramkok District Disable People Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ជនពិការ TDDO អ .អ .ជ .ត Takeo Tram Kak Tram Kak Village yay low
382 Transcultural Psychosocial Organization អង្គការកម្មវិធីចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌ TPO ធីភីអូ​កម្ពុជា Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #2-4, Oknha Vaing Road (St 1952)
383 Transform Aid International Not Selected Not Selected Not Selected
384 Transform Asia TA Phnom Penh Not Selected Not Selected #65L-66L
385 Transform Cambodia ប្លាស់ប្តូរ CC Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #612 St. K5
386 Transmission Distribution Services Providers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
387 Transparency International Cambodia តម្លាភាពកម្ពុជា TIC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #3, St.390
388 Trauma Care Foundation for Cambodia TCF N/A Battambang Battambang Rotanak #6 street 446 between streets 123 and 105 Sangk
389 Treang Agriculture office and CC NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
390 Triggers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
391 Trinity Institute of Cambodia វិទ្យាស្ថានទ្រីនីធីកម្ពុជា TIC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #80F Street 265
392 TROCAIRE ធ្វើការដើម្បីយុត្តិធម៌ពិភពលោក Working ត្រូក្រា Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh S.I. Building 2nd Floor 93 Preah Sihanouk Blvd
393 Tropeang Prsat CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
394 Trotrung Ning Akpiwat Sokpheap Neak Kreykror TASK Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Muoy # 40 St363
395 Tutelang Association of Cambodia សមាគមអ្នកអាណាព្យាបាលកុមារកម្ពុជា TAC ស.អ.ក Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei ភូមិ គោកឃ្លាង ផ្លវលេខ400 House 927
396 Two Community Based Organization NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
397 U.S Embassy in Cambodia ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum No. 1 Street 96
398 UK Bilateral Strategic Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
399 UKAID NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
400 UluLle Sponsor NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
401 UN Trust Fund to End Violence Against Women NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
402 Unaccompanied Association សមាគមអ្នកគ្មានសាច់ញាតិ Phnom Penh Pur SenChey Kamboul Lechwat Village
403 UNESCO NULL UNESCO NULL Phnom Penh Not Selected Not Selected NULL
404 Union Aid Abroad-Australian People for Health ជំនួញសហជីព-អូស្រ្តាលី ដើម្បីសុខភាព អប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្រៅប្រទេស APHEDA អាហ្វីដា Not Selected Not Selected Not Selected Tonle Basak 172A Norodom Blvd
405 Union Development Disabled People Organization សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុកព្រែកកប្បាស UDDPO អ.ព.ស.ព.ប Takeo Prey Kabbas Prey Phdau House 001 Village Siva
406 Unite Nation Development Programme អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា UNDP Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #53, Pasteur Street
407 Unite Nations Environment Programme NULL UNEP NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
408 United Brother's Association សមាគមជួបជុំបងប្អូន UBA យូ.ប៊ី.អេ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #62EC1, St. 432
409 United Brothers Association UBANGO Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy Village 1
410 UNITED BROTHERS ASSOCIATION UBANGO Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy No 62 Ec1 Street 432
411 United Humanitarian Foundation Phnom Penh Not Selected Not Selected #21
412 United Kingdom NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
413 United Kingdom NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
414 United Nation Human Rights OHCHR Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #4, St. 271
415 United Nation Youth Adversary Panel NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
416 United Nations Children Fund Cambodia មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារនៅកម្ពុជា UNICEF យូនីសេស Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #.11, Street 75, Sangkat Sraschark, Khan Doun penh
417 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្រ្ត និងវប្បធម៌នៃសហប្រជាជាតិ UNESCO Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #38 Sothearos Blvd
418 United Nations Entity for Gender Equality & the Empowerment of Women UN WOMEN Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy No. 164, Pasteur (St. 51), UNDP Building 1
419 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women UNAIDS CAMBODIA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy No. 164, Pasteur (St. 51), UNDP Building 1,
420 United Nations High Commissioner For Refuge ឧត្តមស្នងការអង្គារសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR យូអិនអេចស៊ីអ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy Nº53 Paster Street Boeung Keng Kang 1 Phnom Penh
421 United Nations Population Fund មូលនិធិសហប្រជាជាតិសំរាប់ប្រជាជន UNFPA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #225, St.51 (Pasteur)
422 United States Agency for International Development ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិចដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ USAID Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum #1, St.96 (Christopher Howes)
423 United States Department of Agriculture NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
424 United States for America NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
425 Universal Human Body Energy of Cambodia អង្គការសម្មាធិកម្លាំងធាតុមនុស្សលោកកម្ពុជា N/A N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir house 12 St 384
426 Universal of People Organization Rescue ជំនួយសង្រ្គោះមនុស្សសកល UPL អ.ជ.ម.ស Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy House 64 st 118
427 Universities Donbosco NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
428 University Health of Sciences សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល UHS ស.វ.ស Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #73, Preah Monivong blvd
429 University of Puthisastra សាកលវិទ្យាល័យពុទ្វិសាស្រ្ត UP Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang # 55, Street 180-184
430 University of the Nations សាកលវិទ្យាល័យអន្តរសំរាប់ប្រជាជាតិ UOFO Battambang Battambang Svay Pao
431 University Research Co., LLC LLC Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah SUKI MK Building, House #10, St. 214
432 University Rover Challenge NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
433 University South Australia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
434 University South Australia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
435 University Student Council of Volutary សកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត របស់និស្សិតអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា UCV Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Village គ្រួស
436 Unlimited Activity Organization សកម្មភាពគ្មានព្រំដែន UAO Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 457 st 271
437 Urban Poor Woman Development អភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីក្រីក្រក្នុងទីក្រុង UPWD អ​ ស ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang #35AEo St. 265
438 Urgent Medical Mational Human Rights Relief គ្រូពេទ្យសិទ្ធិមនុស្សប្រជាជាតិសង្រ្គោះបន្ទាន់ UMNHR Kandal S'ang Setbou Village កំពង់ព្រីង
439 US volunteers group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
440 USA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
441 USA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
442 UWCSEA (Art & Service UWCSEA East Campus (Singapore) NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
443 Vaddhanakv វឌ្ឍនៈ VADDHANAK Kampong Chhnang Kampong Chhnang Kampong Chhnang Village ស្រែព្រីង
444 vatanac អភិវឌ្ឍន៏ដំណាំកៅស៊ូគ្រួសារជ័យឃ្លាំង ស.អ.ក.គ.ឃ.ឃ Kratie Snuol Pir Thnu ភូមិ ឃ្លេ
445 Vattanac Sahakum Organization អង្គការវឌ្ឍនសហគមន៍ VSO Phnom Penh Pur SenChey Chaom Chau #06 St. 17
446 Vegetable Production Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
447 Ven. Mother Park Chung Soo’s Won Buddhist Relief Foundation Battambang Not Selected Not Selected
448 Veterans International Cambodia អង្គការអតីតយុទ្ធជនអន្តរជាតិកម្ពុជា VIC អយអក Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva Kien Khleang National Rehabilitation Centre for th
449 Veterinarians Without Borders NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
450 Veterinary Rural Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
451 Vicheasthan Bomreu Neak samrabsamroul Karngea akphiwat អង្គការវិទ្យាស្ថានបំរើអ្នកសំរបសំរួលការងារអភិវឌ្ឍន៍ VBNK Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #23 Street 554
452 Victim Support Section NULL VSS NULL Phnom Penh Dangkao Chaom Chau National Road 4
453 Victims Association of Development Kampuchea ក្សែមក្សាន្តជួយសង្រ្គោះជនរងគ្រោះដោយរបបកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ VADK ក្សែមក្សាន្ត Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 61A st 6០8
454 VictorDiort VictorDiort New Civic Fd 2007 Volvo 940 Kampong Chhnang Not Selected Not Selected
455 Victorian Cambodian Development Committee Inc Phnom Penh Not Selected Not Selected #574E
456 Victory Intellectual Standard Association សមាគមជ័យលាភីបញ្ញាជនកម្ពុជា VISA ស.ជ.ប.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #25A, St.478
457 Vihear sour ladoures'e livelihood Promotion Association សមាគមន៍លើកស្ទួយជីវភាពកម្មករវិហារសួគ៍ VSLLPA ស.ល.ជ.ក.វ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak House 124
458 Village Community for Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ភូមិ VCD អ ស ភ Kampong Cham Kampong Cham Boeng Kok Village បឹងកុក2
459 Village Development Association សមាគមន៌អភិវឌ្ឍន៍ភូមិ VDA Kampot Banteay Meas Samraong Leu Village ត្រាំសរសរ
460 Village Focus Cambodia ភូមិគោលដៅកម្ពុជា VFC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #54បេសេ St. 440
461 Village Focus International ភូមិគោលដៅអន្តរជាតិ VSI Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #54BC St. 44០
462 Village Health and Community Development សុខភាពភូមិ និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ VHCD អ ភ ស អ Kampong Thom Stueng Saen achar Leak Village អាចារ្យលាក់
463 Village Support Group ក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ VSG Battambang Battambang Svay Pao House 676.Village កម្មក
464 Vimean វិមាន Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 22 st 2៩4
465 Vinamese Business Association Kampuchea សមាគមពាណិជ្ជករវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា VBACPC ស ព ក វ Phnom Penh Not Selected Not Selected House18
466 Violence Against Women and Children of Cambodia ប្រឆាំងអំពើហឹង្សាលើស្រ្តីនិងកុមារកម្ពុជា VAWCC Prey Veng Por Reang Pou Rieng Village រំចេក5
467 Virtual Homeschool Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
468 Vision for Cambodia និមិត្តសំរាប់កម្ពុជា VFC ន.ស.ក Battambang Banan Chheu Teal Village កំពង់ធ្នង
469 Vision for Youth Partnership Development ទស្សនៈដៃគូរយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ VYPD ទ.ដ.យ.អ Battambang Battambang Preaek Preah Sdach Village 13មករា
470 Vision Fund Cambodia គ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy Building 398, Preah Monivong Blvd
471 Vlearn Association សមាគមន៍យើងរៀន ALA ស.យ.រ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae House 4អា Village ទួលគោក
472 Vocational for Alleviation of Poverty and Social Development អប់រំវិជ្ជាជីវៈដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម VAPSD អ.ក.អ Pursat Krong Pursat Sangkat Banteay Dei ក្រុម4 Village ក្បាលហុង
473 Vocational Training for Alleviation of Poverty & Social Development អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម VAPSD Pursat Krong Pursat Sangkat Banteay Dei Kbal Hong
474 Voice of the Bind Association សំលេងជនពិការភ្នែក VOB ស.ស.ជ Battambang Battambang Rotanak Village រំចេក4
475 Voluntary Service Oversea Cambodia វី​អេសអូ VSO វី​អេសអូ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor #17 St. 234
476 Volunteer and Village Hope in Cambodia អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងជំនួយការភូមិនៅកម្ពុជា VVHCO អ អ ជ ក Siemreap Soutr Nikom Dam Daek Village ដំដែកផ្សារ
477 Volunteer Development Children's Association សមាគមស្ម័គ្រចិត្តអភិវឌ្ឍន៍កុមារក្រីក្រ VDCA ស អ ក Siemreap Siem Reab Kouk Chak Village ត្រពាំងសេះ
478 Volunteer for Children and Development Organization អង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីកុមារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ VCDO Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #113, Street 3
479 Volunteer Service Abroad អ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រទេយ៉ូសសាលែន VSA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 16B st 37០
480 Vongkot Borey Organization ព្រះធម៌វង្កតបូរី VBO អ.ព.វ.ប Kandal Khsach Kandal Preaek Ta Meak Village ព្រែកតាមាក់
481 VSO VSO Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor #17, St.234
482 Vulnerability and Illiteracy Reduction អង្គការកាត់បន្ថយទុពលភាព និងអនក្ខរភាព VIR កទអ Siemreap Siem Reab Sla Kram Group7, Slor Kram Village
483 Vulnerable Children Assistance Organization អង្គការគាំពារកុមារងាយរងគ្រោះ VCAO Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #72, St. 608
484 Vulnerable Teenager for Help សង្រ្គោះក្មេងងាយរងគ្រោះ VTH អ.ក.គ Battambang Battambang Rotanak House 818 ក្រុម9
485 Water Fall and Community Ecotoursim NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
486 Water for All ទឹកសំរាប់ទាំងអស់គ្នា WFA Siemreap Not Selected Not Selected House49
487 Water For Cambodia ទឹកដើម្បីកម្ពុជា WFC N/A Siemreap Siem Reab Sla Kram #85 Village Trang
488 Water for Life ទឹកនៃជីវិត WOL N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #68 A/B St.135
489 WCRD NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
490 WE EFFECT N/a Kampong Thom Kampong Svay Damrei Slab N/A
491 We Wffect NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
492 We World NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
493 WEC International Cambodia វ៉េក អន្តរជាតិ កម្ពុជា WEC Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #27Eo St. 506 corner 135
494 WeEffect NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
495 Well International វើលអន្តរជាតិ WI Kandal Mean Chey Preaek Aeng House 58 Village មិត្តភាព
496 Westminster Sociological College Seminary Cambodia វិទ្យាស្ថានអប់រំថេសមីនស្ទើរ WTCS អ វ វ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #27 St. 313
497 WHO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
498 Who Will WWV Kampong Chhnang Kampong Tralach Thma Edth Does Porpel
499 Who Will Village នរណានឹង WW Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #11 St. 310
500 Wholistic Development Organization អភិវឌ្ឍន៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ WDO អគជ Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei St. 1225 St. Betung Payap Village