ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

No. Full Name Khmer Name Accronym Acc.khmer Province District Commune Address Edit
1 Provincial Department of Education in Battambang NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
2 Provincial Department of Rural Development NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
3 Provincial Department of Women’s affairs NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
4 Provincial Departments of Agriculture NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
5 Provincial Disaster Committees NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
6 Provincial Health Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
7 Provincial Health Department in Takeo Province NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
8 Provincial Office of Education NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
9 Provincial Referral Hospital NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
10 Provincial Training Center NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
11 Provincial University of Agriculture NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
12 Prumvihearthor Organization ព្រហ្មវិហារធម៌ PVT ព.វ.ធ Pursat Krong Pursat Phteah Prey Peal Nhek 2
13 PRUPET Phnom Penh Not Selected Not Selected #14
14 Psicologos Sin Fronteras ONGD PSF-ONGD Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village 6
15 Psychology Without Borders Cambodia សុខភាពផ្លូវចិត្តគ្មានព្រំដែន PWBC Ratanakiri Not Selected Not Selected Village6
16 Psychosocial Service Association ផ្តល់សេវាផ្លូវចិត្តសង្គម PSA ស ផ​ ផ ប Phnom Penh Prampir Meakkakra Ou Ruessei Bei House 72st 164
17 PTEA TEUK DONG ផ្ទះទឹកដូងកម្ពុជា PTD Battambang Battambang Chamkar Samraong Chamkar Samraong 1 village
18 Public forum NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
19 Pure Kids Organization Siemreap Siem Reab Svay Dangkum #640, St.Hug Guan (behind of Central Market), Kruos
20 Pursat Community Health Support Fund Association សមាគមន៍មូលនិធិទ្រទ្រង់សុខភាពសហគមន៍ PCHSFA ម.ស.ស Pursat Not Selected Not Selected Villageពាលញែក2
21 Puthi Komar Organization អង្គការពុទ្ធិកុមារ PKO អ.ព.ក Battambang Battambang Svay Pao ក្រុម 8 ភូមិកម្មករ
22 Puthivy for Women Development ពុទ្ធិវីដើម្បីវឌ្ឍន៍ភាពស្រ្តី PFWD Phnom Penh Dangkao Dangkao #A1-B2, ចំការដូង (St. 217)
23 Rachana Organizationi អង្គការរចនា RACHANA Takeo Kaoh Andaet Romenh Chambak Em Village
24 Rachna Satrei រចនាស្រ្តី RS Siemreap Not Selected Not Selected Villageវត្តដំណាក់ធំ
25 Radio/TV station NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
26 Ragamuffin Project Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #123A St. 12BT
27 Rain Water Cambodia ទឹកភ្លៀងកម្ពុជា RWC N/A Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #467 St. 1988
28 Rainbow Youth Club NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
29 Raise and Support the Poor លើកកំពស់និងគាំទ្រដល់ជនក្រិក្រ RSP អ.ល.គ.ក Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah Angtonlap primary school
30 Rajana Association សមាគមរចនា RAC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy House172 St450
31 Rajyoga Education & Research Foundation RERF Phnom Penh Not Selected Not Selected #31A
32 Ratanak International NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
33 Rattanak Finance Organization អង្គការរតនៈហិរញវត្ថុ RFO អ.រ.ហ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #196E, St.155
34 Redeemed Christian Church of God RCCG Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #58 St. 434-199
35 Regional community forestry training center for asia and pacific មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលសហគម ព្រៃឈើប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិច RECOFIC Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Pir House40 stនរោត្តម
36 Rehabilitate the Children and Youths for Cambodian Development ជួយស្តារកុមារ និងយុវជនដើម្បីកម្ពុជាអភិវឌ្ឍន៍ RCYCD Battambang Not Selected Not Selected House716
37 Reign Foundation International NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
38 Relevant NGOs NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
39 Relief Sans Frontiere Organization សង្រ្គោះគ្មានព្រំដែន RSO ស.គ.ព Phnom Penh Not Selected Not Selected House13
40 Renacer Walk with Woman RWW Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir House 77B st 454
41 Renewable Energy Development Association អភិវឌ្ឍន៍ថាមពលកកើតឡើងវិញ REDA ស អ ខ ក Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla #152, St. 6, Group 5, Damrey Chorn Khla Village
42 Represent pative help disability organization bateay district សំណាងជនពិការជួយខ្លួនឯងស្រុកបាធាយ RSDOB អ.ត.ជ.ក.ប Sihanoukville Not Selected Not Selected Villageមេព្រីង
43 Representatives of Disabled People Kampong តំណាងជនពិការខេត្តកំពង់ស្ពឺ DPOS អ.ត.ព.ស Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Rokar Thum នៅមន្ទីរសង្គមកិច្ច Village អង្គរសេរី
44 Representatives Self Help Dissability Organization Batheay District តំណាងជនពិការជួយខ្លួនឯងស្រុកបាធាយ RSDOB អ.ក.ជ.ប Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageតាំស្រី
45 Reproductive and Child Health Alliance សម្ព័ន្ធសុខភាពកុមារ និងសុខភាពបន្តពូជ(រ៉ាឆា) RACHA Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #160 St. 71
46 Reproductive Health Association of Cambodia អង្គការអប់រំថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុជា RHAC រ៉ាក់ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #31, St. 606,
47 Reproductive Health the Association of Cambodia អង្គការថែទាំសុខភាពគ្រួសារកម្ពុុជា (រ៉ាក់) RHAC រ៉ាក់ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #31 St. 606
48 Republic Korea (Mfund) NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
49 Rescue Khmer Farmer Association សមគមន៍សង្រ្គោះប្រជាកសិករខ្មែរ RKS Kampong Speu Kong Pisei Roka Kaoh ភូមិព្រែកខ្វាវ
50 Research and Development Operative ភ្នាក់ងារស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ RDO Battambang Battambang Chamkar Samraong #359, Wat romdoul village
51 Research and Promotion Khmer Law Association សមាគមស្រាវជ្រាវ និងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ខ្មែរ ស.ស.ផ.ច.ខ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Bei #118A, Street. 265
52 Research Center of Khmer Civilzation មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារស្រាវជ្រាវអារ្យធម៌ខ្មែរ Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #218, St.184(keo chea)
53 Research development center មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ RDC ម.ស.អ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir House114st138
54 Resource Development Institute វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន RDI វ អ ធ Phnom Penh Mean Chey Kbal Kaoh #50A Phum Prek Thom
55 Resource Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ធនធាន RDO អ អ ធ Svay Rieng Not Selected Not Selected Village12
56 Resources Development Institute វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍ ធនធាន RDI វអធ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla Obekhaorm Village
57 Respect for Children អង្គការគាំពារកុមារ RFC Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #362B, St. 69BT
58 Revival of Islamic Heritage Society South East Asia Committee Kuwait Cambodia Phnom Penh Not Selected Not Selected choam chao
59 Revolving Drug Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
60 Rice Cooperative and Processing NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
61 Rice Production Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
62 River of Life Church Cambodia Association សមាគមន៍ពួកជំនុំទន្លេជីវិតកម្ពុជា CRLCCA Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #126 St. 122
63 RiverKids Foundation មូលនិធិកុមារតាមដងទន្លេ RKF N/A Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #1882Bis, St.60, Phsar Touch
64 Roanoke Church – US NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
65 Room to Read រូមធូរីត RTR Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #831 St. 7មករា
66 Rose Luzemburg Stiftung NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
67 Rotary Club NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
68 Rotary Club of Battambang មូលនីធិរ៉ូតារីបាត់ដំបង RCBB ស.រ.ប Battambang Not Selected Not Selected ភូមិរំចេក3
69 Rotary Club of Phnom Penh Metro ក្លឹបរ៉ូតារីភ្នំពេញមេត្រូ Phnom Penh Not Selected Not Selected
70 Rotary Club of Pursat មូលនីធិរ៉ូតារីពោធិ៍សាត់ RCPST រ.ត.រ.ព.ស Pursat Not Selected Not Selected ផ្ទះលេខ 83 ផ្លូវជាតិលេខ 5
71 Rotary clubs in NSW and California NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
72 Royal University of Phnom Penh សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ RUPP Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy St.110 (Cofederation Russia)
73 RSFU NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
74 Rual Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ RDA ស អ ជ Battambang Thma Koul Chrouy Sdau Chory Sdao Pagoda
75 Rural Aid Development RAD Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected ផ្ទះ៣៦ ផ្លូវ៤៦៦
76 Rural Aid Organization អង្គការជំនួយជនបទ RAO ជ.ជ.ប Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Svay Rieng Rongbonle Village
77 Rural Animal Health Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សុខភាពសត្វជនបទ RAHDO អ.អ.ស.ស.ប Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel Village អូរអំបិល
78 Rural Children Saving Association សមាគមន៌យិតយោងកុមារជនបទ RCSA ស.យ.ក.ជ Sihanoukville Kampong Seila Kampong Seila ភូមិវាល
79 Rural Community and Environment Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ជនបទនិងបរិស្ថាន RCEDO អាសេដូ Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay House 2 Village កំពង់ស្វាយ
80 Rural development and community natural resource management អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដោយសហគមន៍ RDCNRM អ.ជ.គ.ធ.ស Ratanakiri Krong Ban Lung Sangkat Labansiek Village អូកន្សែង
81 Rural Development Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
82 Rural Economic and Agriculture Development Agency ភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចនិងកសិកម្មជនបទ READA Cambodia អង្គការរីដាកម្ពុជា Siemreap Siem Reab Sla Kram #263 Chong Kaosou village
83 Rural Economic Development Association អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទ REDA ជ .ស .អ .ស Svay Rieng Svay Chrum Ta Suos Village pnove
84 Rural Education Association សមាគមអប់រំជនបទ REA Kampong Cham Not Selected Not Selected ភូមិកន្លែង
85 Rural Friend Community Development Organization អភិវឌ្ឍន៍មិត្តភាពជនបទ RFCD Pursat Krakor Ou Sandan Village អាចម៍កុក
86 Rural Human Resources Development Organization អង្គការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សជនបទ RHRD អ.ធ.ជ Kampot Tuek Chhou Prey Thnang National Road #3, Prey Thnorng Village
87 Rural Orphan Organization កុមារកំព្រាជនបទ ROO អ.ក.ជ Battambang Battambang Kdol Doun Teav House 193 Village តាព្រួច
88 Rural Zone Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជនបទអេកូហ្សូន RDA អេកូហ្សូន Siemreap Siem Reab Sla Kram Village ចុងកៅស៊ូ
89 SACRED NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
90 SADP NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
91 Safe Haven Medical Outreach Siemreap Siem Reab Sla Kram Traing Village, Slorkram Commune, Siemreab, Siemreab-Otdar Meanchey, Cambodia
92 Safety Tourist Taxi Association of Preah Sihanouk Province សមាគមន៍តាក់ស៊ីសុវត្ថិភាព និងភ្ញៀវទេសចរណ៍ខេត្តព្រះសីហនុ STA ស.ត.ទ.ស Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Muoy ក្រុម2
93 Sakarona Association សក្តករុណា SARN ស.ស.ក.ណ Battambang Battambang Chamkar Samraong House 172 Village វត្តរំដួល
94 Salarin Kampuchea សាលារៀនកម្ពុជា SK ស.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram #0032 Villageទ្រាំង
95 Sales of consumable and small equipment NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
96 Salt and Light International School Organization សាលាអំបិលនិងពន្លឺ EDUCAM Phnom Penh Dangkao Chaom Chau St សហព័ន្ធរុស្សី
97 Salt Producer Community of Kampot & Kep សហគមន៍អ្នកផលិតអំបិលខេត្តកំពត និងក្រុងកែប ស.ផ.អ.ក. Kampot Tuek Chhou Chum Kriel Chum Kriel Village
98 Salvation Centre Cambodia មជ្ឈមណ្ឌលសហសង្រ្គោះកម្ពុជា SCC ម.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House #12Eo Street 79BT
99 Sam Veasna Center for Wildlife Conservation មជ្ឈមណ្ឌល សំ វាសនា សម្រាប់ការអភិរក្សសត្វព្រៃ SVC ម.ស.វ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk #0552 St. 26 Watbo Village
100 Samaky Organization អង្គការសាមគ្គី Samaky Kampong Cham Prey Chhor Mien Deykraham village
101 Samaritan Purse Canada NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
102 Samaritan's Purse Internation Reliefe SPIR Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House ៩B st 504
103 sambath rathana សម្បត្តិ រតនា​ rs រតនា Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae 270 J
104 Sambath Utdom Association សមាគមសម្បត្តិឧត្តម ស.ស.ប.អ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #32, St. 348
105 Samret Development Economic Community អង្គការសំរឹទ្ធ អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ SDEC ស.អ.ភ.ស Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #462BEo,E1,E2, St.163
106 Samritan Purse Canada NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
107 Sankahaktor Association សមាគមសង្គហធម៌ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ក ស Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Pou Ta Hao Village ក្បាលស្ពាន
108 Sansom Mlub prey សន្សំម្លប់ព្រៃ SMP Siemreap Angkor Chum Char Chhuk House552
109 Sant'egidio ACAP Phnom Penh Saensokh Boeng Tumpun House 27
110 Santi Sena Organization អង្គការសន្តិសេនា SSO អ.ស.ស Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Prey Chhlak prey chlak pagoda
111 Sao Sary Foundation មូលនិធិសៅសារី SSF មសរ Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Svay Kravan Prey Kdei Village
112 Sao Sary Foundation មូលនិធិសៅសារី SSF មសរ Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Svay Kravan Prey Kdei Village
113 Sao Sary Foundation មូលនិធិសៅសារី SSF មសរ Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Svay Kravan Prey Kdei Village
114 Sao Sary Foundation មូលនិធិសៅសារី SSF Kampong Speu Krong Chbar Mon Sangkat Rokar Thum House 181 Village ពាណិជ្ជកម្ម
115 Sareka Cambodian Children's Arts សារិកាសិល្បៈកុមារកម្ពុជា SCCA Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Pir ក្រុម2 Village 6
116 Sataphana Chivit Organization អង្គការស្ថាបនាជីវិត SCO អ.ស.ជ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun 177
117 Sathapna Chivit Organization ស្ថាបនាជីវិត SCO អ.ស.ជ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #177 St. 31BT
118 Save Cambodia Wildlife សង្រ្គោះសត្វព្រៃ SCW Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #6Eo St. 570
119 Save Cambodia's Wildlife សង្គ្រោះសត្វព្រៃ SCW សសព Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir 6
120 Save Children Community Development Organization សង្រ្គោះកុមារនិងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ SCCDO អ.ស.ក.អ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House 59 Village ទឹកថ្លា
121 Save Incapacity Teenagers ជំនួយក្មេងជំទង់ក្រីក្រ SIT អ.ជ.ក.ជ Kandal Mukh Kampul Preaek Anhchanh House 14 st ជាតិលេខ6
122 Save Old People Organization សង្រ្គោះមនុស្សចាស់ SOPO Phnom Penh Not Selected Not Selected Villageកំបូល
123 Save Poor Children in Asia Organization សង្រ្គោះកុមារក្រីក្រនៅអាស៊ី SCAO Phnom Penh Ruessei Kaev Kiloumaetr Lekh Prammuoy House 2139 St. លំ ភូមិបឹងឈូក
124 Save The Children Australia សង្រ្គោះកុមារអូស្រ្តាលី SCA Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #5 St. 242
125 Save the Children International N/A SCI N/A Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #5, Street 242
126 Save the Children Norway សង្រ្គោះកុមារន័រវេស SCN Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #18 St. 57/294
127 Save the Children UK Phnom Penh Prampir Meakkakra Not Selected No. 8 St. 163
128 Save the Children's Smile Association ថែរក្សាស្នាមញញឹមនៃកុមារ SCSA Siemreap Prasat Bakong Roluos ភូមិដូនទាវ
129 Save the Earth Cambodia សង្រ្គោះផែនដី STEC Battambang Sangkae Anlong Vil Village វត្តតាមឹម ខុំអូដំបង1
130 Saving AIDS Victim Association សមាគមសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយជម្ងឺអេដស៍ SAVA Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey #12CEo st.217 Monireth, donak thom village
131 Saving and Development Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
132 Saving for Development Cambodia អង្គការសន្សំដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ អ.ស.អ Phnom Penh Dangkao Dangkao #F17, St. 217 ( Borey Chamkar Dong)
133 Saving Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
134 Saving the Poor Foundation Organization មូលនិធិសង្រ្គោះជនក្រីក្រ SPEO ម.ស.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy House 416Eo st លេខ310
135 Savong Orphan Center មជ្ឍមណ្ឌលកុមារកំព្រាសាវង់ SOC Siemreap Prasat Bakong Bakong Village ថ្នល់ត្រង់
136 Saysamorn CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
137 Schmitz-Stiftungenh NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
138 School Aid Japan SAJ Phnom Penh Saensokh Tuek Thla ផ្ទះ8G.ផ្លូវGoody
139 School Fees NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
140 School Health Department NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
141 School of Public Health and Social Work of St Elizabeth Not Selected Not Selected Not Selected
142 Science of Life Studies 24\7 SOLS24\7 Phnom Penh Mean Chey Preaek Aeng Village ព្រះធាតុ
143 Scottish Catholic International Aid Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
144 Seametrey Children's Village សេអាមេត្រីភូមិកុមារភ្នំពេញ SEAMETREY Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #13A St. 830
145 Seed and Vegetable Production NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
146 Seed International SI Kampong Cham Not Selected Not Selected
147 Seend Producer Group and Vegetable Production NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
148 Seilanithih ​សីលានិធិ លីមីធីត SEILANITHIH LIMITED Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #1SF&2SF St. 516
149 Self Generated Income NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
150 Self Help Community Center មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ជួយខ្លួនឯង SHCC ម.ស.ជ.ខ Siemreap Siem Reab Sangkat Krabei Riel Village ទទា
151 Self Help for Success អភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីជោគជ័យ SHS អ ជ ជ Kandal Angk Snuol Baek Chan House 84 st 146
152 Seng Ai Korean Labor Center មជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺនភាសាកូរ៉េសេងអាយ Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #23, St 217 (Monireth Blvd)
153 SENG TACK សេង តាក់ SENG TACK សេង​ តាក់ Kampong Chhnang Rolea B'ier Rolea B'ier Thom Yuth
154 Servants to Asia Urban Poor- Cambodia SAUPC Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu No227 St.National 2
155 Serve Cambodia បំរើកម្ពុជា SC Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra #10អា St. 369
156 Serving Fellowship Cambodia សម្ព័ន្ធបម្រើកម្ពុជា SFC អ ស ប ក Koh Kong Not Selected Not Selected Villageទី3
157 Seva Foundation មូលនិធិសេវ៉ា SF Battambang Battambang Svay Pao House ៩45 ក្រុម41
158 Seventh Day Adventist Foundation Cambodia ផ្ទះកុមារកំព្រាវត្តព្រះយេស៊ូ SDAFC Siemreap Not Selected Not Selected វត្តព្រះយេស៊ូ
159 Shalom Life Careserve Centre SLCC Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang 8ED Street 261
160 Shanti Volunteer Association អង្គការសន្តិស្ម័គ្រចិត្ត SVA Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #8, Street 424
161 Share Hope Center Phnom Penh Not Selected Not Selected #1607
162 SHARE​​ Cambodia អង្គការស៊្ហែរកម្ពុជា SHARE Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #30, Street 590
163 Sharing Experience for Adapted Development ការចែករំលែកបទពិសោធន៍ SEAD Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #2A St. Northbridge
164 Side NULL Side NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
165 Side by Side International Not Selected Not Selected Not Selected
166 Siem Reap Cycling Adventure and Exploration Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Sok san street, stoung thmey
167 Sihanouk hospital center of hope មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្ដីសង្ឃឹម Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong St. 134
168 SILAKA Organization អង្គការសីលការ SILAKA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #55B-55C, Street 390
169 Sim Chandara ស៊ិម ចាន់តារា S Kampong Speu Samraong Tong Roleang Chak Sre Chaeng
170 Simply Help Inc Not Selected Not Selected Not Selected Chey Chummeah House 6៩ st 172
171 Sin Sisamuth Association សមាគមស៊ីន ស៊ីសាមុត SSA ស.ស.ស Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #50, St.204
172 Singapore International Foundation SIF Phnom Penh Not Selected Not Selected នៅក្នុងស្ថានទូសំាងហ្កាពួរ
173 SIPAR SIPAR Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #9 St. 21
174 SIV GUEK Invesment Co. Ltd Not Selected Not Selected Not Selected #37
175 Skal International Seim Reap សមាគមអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈទេសចរណ៍អន្តរជាតិកម្ពុជា SISR Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk Village វត្តដំណាក់
176 Skateistan Cambodia ស្គេតធីស្តង់កម្ពុជា ស.ធ.ស.ក Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit #26, St. 135
177 Small Entrepreneur Development Agency in Cambodia អង្គការភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា SEDA Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Buon Group 27, Village 5
178 Small Grants Programme NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
179 Smile Action Team ស្នាមញញឹមសង្គម SAT Phnom Penh Prampir Meakkakra Ou Ruessei Bei Eo-15B Street 250
180 Smiles of the poor ភាពញញឹមនៃជនក្រីក្រ SOP Siemreap Not Selected Not Selected សាលាកន្សែង
181 Smiling Hearts Association for Children សមាគមបេះដូងកុមារញញឹម SHAC ស.ប.ក.ញ Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk ភូមិ វត្តស្វាយ
182 SNV Netherlands Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ SNV Phnom Penh Mean Chey Not Selected #184 ជាន់ទី 2
183 Sobbhana Woment's Foundation មូលនិធិស្ត្រីសម្តេចរស្មីសោភ័ណ Sobbhana Phnom Penh Doun Penh Phsar Thmei Bei #23-24, St.144/49
184 Sochiveak Thor Organization សុជីវធម៌ STO ស.ជ.ធ Battambang Not Selected Not Selected Villageរតនៈ
185 Social Capacity Building Organization កសាងសមត្ថភាពសង្គម SCB Phnom Penh Not Selected Not Selected ផ្ទះ៣ I ផ្លូវប្រជុំវង់
186 Social Development Organization Cambodia អភិវឌ្ឍន៍សង្គមដើម្បីកម្ពុជា SDOC Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae House 114 Village ទួលគោក
187 Social Development Organization for Khmer អភិវឌ្ឍន៍សង្គមខ្មែរ SDOK អ ស ខ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 273 st 63
188 Social Dhama Dana Organization អង្គការធម្មទាន​សង្គម SDDO អ.ធ.ទ.ស Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh កុដលេខ12 វត្តបុទុម
189 Social Enterpreneurship Development អភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាពសង្គម SED អ.ស.ស Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun House 7 Village ត្នោតជ្រុំ
190 Social Enterprise Cambodia សហគ្រាសសង្គមកម្ពុជា SEC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #17 Street 306, Between Street 51 and Norodom Boulevard
191 Social Environment Agricultural Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សង្គមបរិស្ថាន និងកសិកម្ម SEADO Banteay Meanchey Serei Saophoan Ou Ambel Road N 5, Rorng Masin Village
192 Social Health Protection Association អង្គការសមាគមគាំពារសុខភាពសង្គម SHPA ស.គ.ស.ស Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #54, St. 598
193 Social Service of Cambodia សេវាសង្គមកិច្ចកម្ពុជា SSC ស.ស.ក Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #82 St. 289
194 Social Services of Cambodia N/A SSC N/A Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #28, Street 80 (corner 75
195 Social Services of Cambodia SSC Kampong Thom Baray Baray #2 Street 289 (Kim Il Sung Blvd) Tuol Kork Phnom
196 Social Support and Capacity Development Organization អង្គការទ្រទ្រង់សង្គម និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាព SSCD អ.ទ.អ.ស Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey 5F, St. Vengsreng Phum Trea 3
197 Society and Development Organization សង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៍ SDO អ ស អ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey House 122C st 36
198 Society for Action and Change for Rural Education and Development សកម្មភាពសង្គមដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលើផ្នែកអប់រំនិងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ SACRED សាក្រេដ Prey Veng Krong Prey Veng Sangkat Kampong Leav # 224 Village 3
199 Society for Community Development in Cambodia អង្គការសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍សង្គមកម្ពុជា SOFDEC សូដិក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir # 23, St. 574/331
200 Socio-Economic and Conscienticis Development អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចនិងមនសិកាសង្គម SCD អ.អ.ស.ម Prey Veng Kamchay Mear Smaong Khang Cheung Village ថ្នល់កែង
201 Solidarity Association of Promoter in Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
202 Solidarity Fund for Rural Development in Cambodia អង្គការមូលនិធិសាមគ្គីសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ SFRD អ.ម.ស.អ.ជ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun # 38E, Street 51
203 Somaly Mam Foundation មូលនិធិសុម៉ាលីម៉ម SMF Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #62DEo St. 598
204 Somprasong #IV Church NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
205 Sophakmul Kampuchea សុភមង្គលកម្ពុជា អ ស​ ក Battambang Not Selected Not Selected House46
206 sophany sophany sophany sophany Kampong Cham Cheung Prey Phdau Chum
207 sophany sophany sophany sophany Kampong Cham Cheung Prey Phdau Chum
208 sophany sophany sophany sophany Kampong Cham Cheung Prey Prey Char
209 sophany sophany sophany sophany Kampong Cham Cheung Prey Prey Char
210 Sorbey Institute for Youth Development Organization វិទ្យាស្ថានសបីអភិវឌ្ឍន៍យុវជន SIYDO ស៣ Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #29 St. 202BT
211 Soroptimist International Cambodia សេរ៉ូបទីមីស្តអន្តរជាតិ SIC Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #12អា St. 88
212 SORSOR TROUNG សសរទ្រូង SST Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #65 St. 468
213 SOS Children's Village of Cambodia ភូមិកុមារកម្ពុជា SOS Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 44bis st 334
214 Sothea សុធា st Phnom Penh Saensokh Tuek Thla 19
215 South East Asia Development Programme កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជា SADP Phnom Penh Chamkar Mon Tumnob Tuek #89អឹ St. 416
216 South East Asia Investigations into Social and Humanitarian Activities ស៊ីសារប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស SISHA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #40 St. 111
217 South Korea NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
218 Southeast Asia Social Welfare Mission Phnom Penh Not Selected Not Selected kolab 4 center #271
219 Sovann Komar LLC សុវណ្ណកុមារ Phnom Penh Mean Chey Veal Sbov National Road 1, Kdey Takuy Village
220 Sovann Phoum Organization អង្គការសុវណ្ណភូមិ SP Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #486A, Yothapol Khemarak Phoumin Boulevard (271)
221 Sovann Phoum Organization សុវណ្ណភូមិ SP Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #486A, Yothapol Khemarak Phoumin Boulevard (271)
222 Sovannaphumi Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សុវណ្ណភូមិ SDO Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey St១២២C St៣៦ សំនង់សូនី
223 Spirit of Soccer ស្មារតីនៃអ្នកកីទ្បា SOS ស. ក. Battambang Not Selected Not Selected
224 Spirit of soccer-cambodia Not Selected Not Selected Not Selected
225 Splash SPLASH Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #43A St. 81
226 Sproting Knowledge Orphan សមាគមពន្លកវិជ្ជាកុមារកំព្រា SKO ស.ព.វ.ក Battambang Battambang Ou Char Anhchanh village
227 Sre Ambel NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
228 Srer Khmer ស្រែខ្មែរ SK ស.ខ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #119ដេ St. 364
229 STAR Kampuchea ស្តារកម្ពុជា SK ស្តារ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy # 71 St. 123 Corner 468
230 Starfish organization ស្តារហ្វីសកម្ពុជា STARFISH Sihanoukville Krong Preah Sihanouk Sangkat Lekh Bei Village2
231 State Secretariat of Civil Aviation រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល SSCA Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah # 62, St.41 (Norodom Blvd)
232 State Secretariat of Public Service រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងាសាធារណៈ SSPF Phnom Penh Not Selected Not Selected No 409-411 Monivong Blvd
233 Stentson Carpenter NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
234 Stitches of Hope ជំហាននៃក្តីសង្ឃឹម SOH ជ.ក.ស Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu #316A ភូមិស្វាយតាអុក
235 Stone Family Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
236 Street Children Assistance and Development Program អង្គការកម្មវិធីជួយកុមារអនាថានិងអភិវឌ្ឍន៍ (ស្កេប) SCADP ក.ជ.ក.ស.អ.អ Phnom Penh Pur SenChey Kakab #119B1 ផ្លូវលេខ 68K ក្រុម 5
237 Street Children Assistant and Development Program អង្គការកម្មវិធីជួយកុមារអនាថា SCADP ស្កេប Phnom Penh Pur SenChey Kakab #119B1, Street.68K, Chamkar Ovleuk
238 Strengthen and Extend Community Economic Association ពង្រឹងពង្រីកសេដ្ធកិច្ចសហគមន៍ SECEA ស.ព.ព.ស.ស Kampong Thom Stueng Saen Damrei Choan Khla Village បល្ល័ង្គខាងលិច
239 Student Association of Odormeanchey និស្សិឩត្តមានជ័យ SAO ស ន ឩ Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei House 553st 33
240 Student organization Resource Providers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
241 Students Organization for Children និស្សីតដើម្បីកុមារ S4C ន.ស.ដ.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram Mondul3 Village
242 Students Resource Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ធនធាននិស្សិត SRDO Phnom Penh Not Selected Not Selected #15B St. 71
243 Stung Treng Women's Development Center ស្រ្តីស្ទឹងត្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ SWDC Stung Treng Stueng Traeng Sarh Ruessei St. 2 Village ស្រែពោធិ៍
244 Sun Rise NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
245 Sunrise Center for Disable Children Organization មជ្ឈមណ្ឌលកុមារមានវិបត្តិអរុណរះ SCDC Battambang Battambang Voat Kor Village ដំណាក់ហ្លួង
246 Sunshine Cambodia SC Phnom Penh Mean Chey Boeng Tumpun #45C, Street 8BT, Sansomkosal I,
247 Sunshine Development of Children អភិវឌ្ឍន៍ពន្លឺនៃកុមារ SDC អ.ព.ន.ក Prey Veng Not Selected Not Selected House57
248 Supplemental Teaching Education Program កម្មវិធីអប់រំបង្រៀនបន្ថែម STEP ក.អ.ប.ប Kampong Cham Srei Santhor Mean Chey Village Vial
249 Support Children and Young People គាំទ្រកុមារនិងយុវជន SCY អ.គ.ក.យ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir #92 St. 364
250 Support Organization for Rural Farmers អង្គការទ្រទ្រង់កសិករជនបទ SORF អទកជ Pursat Krong Pursat Phteah Prey #244A, Pealnheak​ 2 village
251 Support Rural Children Organization ទ្រទ្រង់កុមារជនបទ SRCO ទ.ទ.ក.ជ Kampong Chhnang Kampong Chhnang B'er Paér Village
252 Supporters for Mental Health SUMH Siemreap Siem Reab Not Selected No.0233 Group5
253 Supporting Association for Family Economy ទ្រទ្រង់សំរាប់សេដ្ធកិច្ចគ្រួសារ Phnom Penh Dangkao Chaom Chau Village ត្រពាំងរំចេក
254 Supreme National Economic Council NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
255 SURE Destiny Phnom Penh Not Selected Not Selected #17 St. 420
256 Sustainable Cambodia ចេរភាពកម្ពុជា SC ច ក Pursat Krong Pursat Phteah Prey House 583, Group 6 National Road 5 - Ra Village
257 Sustainable Economic Development for Cambodia អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ធកិច្ចនិរន្តរភាពកម្ពុជា SEDECA សេ.ដេ.កា Battambang Battambang Tuol Ta Aek House 62 ក្រុម2
258 Suvanna Phum Art Association សមាគមសិល្បៈសុវណ្ណាភូមិ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek # 166, Street. 99 (corner Street 484)
259 Svay Rieng Rice Miller Association សមាគមម៉ាស៊ីនកិនស្រូវខេត្តស្វាយរៀង RMASVG Svay Rieng Krong Svay Rieng Sangkat Svay Rieng ភូមិរោងបន្លែ
260 Svenska PostkodStiftelsen NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
261 SVI NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
262 Sweden Government NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
263 Swedish International Development Cooperation Agency SIDA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #8, St. 352
264 Sweet Childhood-Douce Enfant SCDF Phnom Penh Not Selected Not Selected
265 SweRoad NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
266 Swiss Agency for Development and Cooperation Cambodia ទីភ្នាក់ងារសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងសហប្រតិបត្តិការស្វីស SDC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #50 Street 334
267 Swiss Tropical and Public Health Institute Swiss Phnom Penh Chamkar Mon Not Selected 93, Sihanouk (St. 274), S.I Building
268 Switzerland NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
269 Sylvia Higgins NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
270 Tabitha Cambodia តាប៊ីតា កម្ពុជា TC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #239 St. 51
271 Taiwha Headquarter NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
272 Takeo Community Forestry Integrated Development Association សមាគមអភិវឌ្ឍន៍ចំរុះសហគមន៍ព្រៃឈើតាកែវ ស.អ.ច.ស. Takeo Tram Kak Leay Bour Bak Kaut Village
273 Takeo Department of Agriculture NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
274 Takung community CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
275 Tani-Perspective for Children in Cambodia តានីទស្សនវិស្ស័យសំរាប់កុមារកម្ពុជា Kampot Angkor Chey Tani Villageតានី
276 Tanop Community Education Center មជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍ភូមិតានប់ដើម្បីការបណ្តុះបណ្តាល TCEC Takeo Bati Tnaot Village Thanob
277 Task International NGO N/A TASK N/A Battambang Battambang Rotanak House 116 Village រំចេក5
278 Taxi Association of Pochen Tong Airport Cambodia តាក់ស៊ីព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិពោធិចិនតុង TAPIC ស ត ព អ Phnom Penh Dangkao Kakab House 06 st សហព័ន្ធរូស្សី
279 Taxi Tourist Transport Association សមាគមន៌តាក់ស៊ីដឹកជញ្ជូនទេសចរណ៍ប៉ោយប៉ែត TTTA Banteay Meanchey Krong Paoy Paet Paoy Paet Village គីឡូម៉ែតលេខ4
280 TdH Netherlands NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
281 Teacher Across Borders Australia NULL TABA NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
282 Teacher Association of Cambodia សមាគមគ្រូបង្រៀនខ្មែរ ស.គ.ខ Phnom Penh Mean Chey Chak Angrae Leu #252, Prek ta nu village
283 Tear Australia Not Selected Not Selected Not Selected
284 Tear Australia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
285 Tearfund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
286 Tearfund UK NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
287 Technical Officials NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
288 Tekdey Sovanphum Organization ទឹកដីសុវណ្ណភូមិ TDSP ទ.ដ.ស.ភ Banteay Meanchey Serei Saophoan Kampong Svay st ជាតិលេខ6 Village កំពង់ស្វាយ
289 Temple Garden Foundation Not Selected Not Selected Not Selected
290 Terra Renaissance Battambang Not Selected Not Selected Group7
291 Terre des hommes Netherlands in Cambodia អង្គការដែនដីមនុស្សហូឡង់ដ៍ប្រចាំកម្ពុជា អ.ដ.ម.ហ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Muoy #55, St.348,
292 Teuksaat 1001 ទឹកស្អាត1001 PS1001 ទ.ស1001 Battambang Battambang Preaek Preah Sdach Village នំក្រោប
293 Thailand NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
294 Thamadana Aryavansa Young Sophat Association ធម្មទានអរីយវង្សយង់ សុផាត TAYSA Battambang Battambang Rotanak Village អូររំចេក3
295 The Aamaritan Project Phnom Penh Not Selected Not Selected 33
296 The Arbitration Council ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #72, St. 592 (Corner of St. 327)
297 The Asia Foundation មូលនិធិអាស៊ី TAF Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang #59 Oknha Peich (St 242)
298 The Assemblies of God ក្រុុមជំនុំព្រះជាម្ចាស់ AOG Phnom Penh Saensokh Tuek Thla #37M St. 16
299 The Association Medical Doctor of Asia សមាគមន៏វេជ្ជបណ្ឌិតនៃអាស៊ីកម្ពុជា AMDA-Cambodia Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #40F, Corner St. 426&167
300 The Association of Buddhists for the Environment ពុទ្ធសាសនាដើម្បីបរិស្ថាន ABE ព.ស.ប Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak វត្តស្វាយពពែ st សុធារស
301 The Australia Cambodia Foundation Inc. មូលនិធិ អូស្ត្រាលី កម្ពុជា ACF Kandal S'ang S'ang Phnum ភូមិរការខ្ពស់
302 The Bible League Cambodia Organization សម្ព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្ពុជា TBL Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Pir #60 St. 160
303 The Boys Brigade Cambodia មជ្ឈមណ្គលកងយុវជនកម្ពុជា BBC Siemreap Puok Puok Village ព្រយុត
304 The Cambodia Center for the Protaction of Childrens Right មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីការពារសិទ្ធកុមារ CCPCR ម.ក.ក.ស.ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 16 Street 572
305 The Cambodia Climate Change Network អង្គការបណ្ដាញស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា CCCN អ.ប.ប.អ.ធ.ក.ជ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #6Eo, Street 570
306 The Cambodian Centre for Applied Philosophy and Ethics មជ្ឈមណ្ឌលទស្សនវិជ្ជាអនុវត្តន៍និងសីលធម៌កម្ពុជា CAMCAPE Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #9B, Street 271
307 The Cambodian National Research Organization អង្គការស្រាវជ្រាវជាតិកម្ពុជា CNRO អ.ស.ជ.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #25អា St. 478
308 The Cambodian NGO Committee on CEDAW គណៈកម្មាធិការស្រ្តីកម្ពុជា NGO-CEDAW គ.អ.ល Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Trabaek #16 St. 99
309 The Cambodian Women's Crisis Center កម្ពុជាដើម្បីជួយស្រ្តីមានវិបត្តិ CWCC អ.ក.ស.វ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir #C13 St. 331
310 The Center for Children's Happiness មណ្ឌលកុមារដើម្បីសុភមង្គល CCH ម.ស.ក Phnom Penh Not Selected Not Selected #413
311 The Center for Global Impact CGI ស៊ី ជី អាយ Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra Village តាព្រំ
312 The center for vocational training and agricultural development មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈនិងកសិកម្ម CVAD ស៊ីវ៉ាត Svay Rieng Not Selected Not Selected Villageអណ្តូង
313 The Center of Orphans Old Development Association សមាគមមជ្ឈមណ្ឌលកុមារកំព្រាចាស់ជរា និងអភិវឌ្ឍន៍ COD ស ម ក អ Kampot Chhuk Nareay Village នរាយណ៍
314 The Centre for Southeast Asian Studies Phnom Penh Not Selected Not Selected #35A
315 The Charitable Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
316 The Children for Better Future CBF Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #54 St 506
317 The Children of Light កូននៃពន្លឺ COL Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 27 st 502
318 The Children's Fund មូលនិធិកុមារ TCF Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #53 St. លំ
319 The Children's Sanctuary inc ភូមិគ្រឹះកុមារ CSI Siemreap Siem Reab Sla Kram ភូមិទ្រាំង
320 The China Hong Kong and Macau Expatriate and Business Association of Cambodia សមាគមពាណិជ្ជកម្ម ហុងកុង ម៉ាកាវ កម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Phsar Chas #61, khemarak phoumin (st.130), UCB building
321 The Corner Stone Orphanage Cambodia COC Phnom Penh Not Selected Not Selected PO1142
322 The Department of Foreign Affairs and Trade NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
323 The Education for Development Fund Cambodia មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំកម្ពុជា EDF-Cambodia អ៊ីឌីអេហ្វ Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #128 (Room 106-1st floor) Russian Blvd
324 The ETEA Foundation ETEA Ratanakiri Krong Ban Lung Boeng Kansaeng O’kanseng Village,
325 The Finnish Evengelical Lutheran Mission Not Selected Not Selected Not Selected
326 The Football Federation of Cambodia សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា FFC ស.ខ.ប.ទ Phnom Penh Ruessei Kaev Bak Khaeng ភូមិចែងមែន St. ទំនប់កប់ស្រូូវ
327 The Forestry Administration (National and provincial levels) NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
328 The Foundation of Khmer art Sculpture School Siemreap Not Selected Not Selected N/A
329 The Fred Hallows Foundation Phnom Penh Not Selected Not Selected Tonle Bassac, Phnom Penh
330 The Fred Hollows Foundation មូលនិធិហ្វេនហូឡូកម្ពុជា FHF Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #160 St. 71
331 The Friends of Cambodia Orphan's Support Organization Phnom Penh Not Selected Not Selected #44
332 The Friendship of Khmer Kampuchea Krom Association មិត្តសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោម FKKKA ម.ស.ខ. Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey Watt Sammaky Reangsey, Phum Trea 2
333 The Future for Cambodia Children អនាគតកុមារកម្ពុជា អ.ក.ក Siemreap Prasat Bakong Kandaek Spean kaeik village
334 The Global Child កុមារពិភពលោក TGC Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk Village វត្តពោធិ៍
335 The Global Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
336 The Green Gecko Project គំរោងតុកកែបៃតង GGP Siemreap Siem Reab Sala Kamraeuk House 0011 Village ត្រពាំងត្រែង
337 The Halo Trust បោសសំអាតមីនហេលឡូត្រាស HALO Siemreap Siem Reab Sangkat Tuek Vil #8ED St. 261
338 The Hard Place Community Phnom Penh Not Selected Not Selected Phnom penh
339 The HUB Singapore NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
340 The Kadoorie Charitable Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
341 The Khmer Institute of Democracy វិទ្យាស្ថានខ្មែរដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ KID Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak #6Z1, Street.245(Mao Tse Toung Blvd)
342 The Khmer Kampuchea Krom Community សហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម KKC ស.ខ.ក.ក Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #72, St.426A, koak khlieng village
343 The Korean Association In Cambodia សមាគមជនជាតិកូរ៉េនៅកម្ពុជា Phnom Penh Prampir Meakkakra Boeng Prolit #445, preah monivong blvd(93) corner of st.232, phnom penh tower 2nd floor
344 The Lake Clinic Cambodia ទន្លេគ្លីនិកកម្ពុជា TLC ទនក Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Group 6 Salakanseng Village
345 The Learning Institute Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #45, St.113
346 The Liger Learning Center LLC Phnom Penh Mean Chey Preaek Thmei Phum Chumposka ek, Street 112, Prek Thmey
347 The Marpswell Foundation Phnom Penh Not Selected Not Selected #19
348 The Membership Organization for NGOs Active in Cambodia's health sector សមាជិកភាពសំរាប់អង្គការមនុស្សធម៌ក្រៅរដ្ធាភិបាល MEDICAM មើ.ឌី.ខាំ Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #21 St. 287
349 The Messenger Band Cambodia ក្រុមតន្ត្រីយុវវ័យនាំសារ MB គ.យ.ន.ស Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #3-4, Street.339
350 The Ministry of Health esp DPHI and Preventive Medicine NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
351 The New Cambodian Children's Life Association សមាគមជីវិតកុមារកម្ពុជាថ្មី NCCLA ស.ជ.ក.ក. Phnom Penh Doun Penh Phsar Kandal Muoy #16E3, Oknha Channak(St.144)
352 The New England Council on Crime and Delinquency NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
353 The Nginn Karet Foundation for Cambodia មូលនិធិកងឹងការេតសំរាប់កម្ពុជា NKFC Siemreap Siem Reab Sla Kram House133stព្រះឥនកោសី
354 The NGO Forum on Cambodia វេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីកម្ពុជា NGOs Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #9-11 Street 476
355 The Ockendent Development Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
356 The Operational District West of Phnom Penh NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
357 The Organization of International Support for Dental Education អន្តរជាតិទ្រទ្រង់វិស័យទនសាស្រ្ត OISDE Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Depou Pir #157/159 St. នរុក
358 The Organization to Develop Our Villages អភិវឌ្ឍន៍ភូមិយើង ODOV អូឌីអូវី Prey Veng Me Sang Chi Phok Village វាំង
359 The Peace Institute of Cambodia វិទ្យាស្ថានសន្តិភាពកម្ពុជា PIC ភី.អាយ.ស៊ី Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #4-6G St. 513
360 The Planet Wheeler Foundation NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
361 The Rabbit School សាលារៀន​ទន្សាយ RSO ស ល រ ទ Phnom Penh Mean Chey Stueng Meanchey បូរីទារក និងកុមារជាតិ
362 The Sharing Foundation បែងចែកមូលនិធិក TSS Kandal Not Selected Not Selected Villageគាំង
363 The Sihanouk Hospital Center of HOPE/ HOPE worldwi មន្ទីរពេទ្យព្រះសីហនុមណ្ឌលនៃក្តីសង្ឃឹម/ មណ្ឌលវេជ្ជស SHCH/HMC Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong St. 134 Phnom Penh 3 Cambodia
364 The Solidarity Fund For Rural Development អង្គការមូលនិធិសាមគ្គីសំរាប់អភិវឌ្ឈន៍ជនបទ SFRD SFRD Kandal S'ang Kaoh Khael #374, National Road 21
365 The Union of Khmer Kampucheakrom Buddist Students សម្ព័ន្ធសមណនិស្សិត និស្សិតខ្មែរកម្ពុជាក្រោម UKKBS ស.ន.ខ.ក. Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh wat botumvatey, #17,
366 The United Nation Democracy Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
367 The United Nations Office for Project Services UNOPS Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak samdech sothearos blvd (3), corner of sihanouk (st.274), Phnom penh center, 6th floor, room 628
368 The World Bank ធនាគារពិភពលោក WB Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh #113, corner of St. 240
369 This Life Cambodia អង្គការជីវិតនៅកម្ពុជា TLC ជ.ន.ក Siemreap Siem Reab Svay Dangkum No 313 Group 9 Sala Kanseng Village
370 Thmar Pourk and Svay Check Community Based Organization NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
371 Three Control Organization 3ប្រយុទ្ធ TCO 3ប្រយ Kampong Cham Not Selected Not Selected Villageថ្នល់កែង
372 Tiny Toons Cambodia សំលេងកុមារតូច TTO Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Pir House ១៥៤ St ៣៦៩
373 Tithmony Financial Association សមាគមហិរញ្ញវត្ថុទិតមុន្នី TSA ស ហ ទ Phnom Penh Not Selected Not Selected House13CE1
374 To Holding AS NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
375 Together for Cambodia ទាំងអស់គ្នាដើម្បីកម្ពុជា TFC ទ.ដ.ក Siemreap Not Selected Not Selected House125
376 Tokushima International Cooperation TICO Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir House 2AE1 st 444
377 Torch Medical Center CMC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #63 St. 310
378 Torcy NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
379 Toutes A L'Ecole ទួទេសអាឡេកូ TAE Phnom Penh Mean Chey Preaek Pra #8ED St. 261
380 Trace House Community Center មជ្ឈមណ្ឌលសមាគមន៍ផ្ទះសប្បុរស THCC Siemreap Siem Reab Not Selected ផ្លូវទន្លេសាប ភូមិត្រាញ់
381 Traditional Dance and Art Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
382 Traditional Jarwine Production Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
383 Tragers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
384 Traidcraft Exchange Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak Building No 1 2nd Floor 13Bis
385 Trailblazer Cambodia Organization អង្គការអ្នកត្រួសត្រាយកម្ពុជា TCO អ.អ.ក Siemreap Siem Reab Sla Kram Borie Seang Nam, Khna Thmei Village
386 Training and Human Resource Development Institute វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស THRDIO អ វ ប អ ធ ម Phnom Penh Saensokh Tuek Thla House 1A St២៧
387 Training for Human Resource Development Organization បណ្តុះបណ្តាលដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស TDO ប. Phnom Penh Prampir Meakkakra Veal Vong #45 St. 242
388 Tramkok District Disable People Development Organization អភិវឌ្ឍន៍ជនពិការ TDDO អ .អ .ជ .ត Takeo Tram Kak Tram Kak Village yay low
389 Transcultural Psychosocial Organization អង្គការកម្មវិធីចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌ TPO ធីភីអូ​កម្ពុជា Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei #2-4, Oknha Vaing Road (St 1952)
390 Transform Aid International Not Selected Not Selected Not Selected
391 Transform Asia TA Phnom Penh Not Selected Not Selected #65L-66L
392 Transform Cambodia ប្លាស់ប្តូរ CC Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #612 St. K5
393 Transmission Distribution Services Providers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
394 Transparency International Cambodia តម្លាភាពកម្ពុជា TIC Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Bei #3, St.390
395 Trauma Care Foundation for Cambodia TCF N/A Battambang Battambang Rotanak #6 street 446 between streets 123 and 105 Sangk
396 Treang Agriculture office and CC NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
397 Triggers NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
398 Trinity Institute of Cambodia វិទ្យាស្ថានទ្រីនីធីកម្ពុជា TIC Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy #80F Street 265
399 TROCAIRE ធ្វើការដើម្បីយុត្តិធម៌ពិភពលោក Working ត្រូក្រា Phnom Penh Doun Penh Chakto Mukh S.I. Building 2nd Floor 93 Preah Sihanouk Blvd
400 Tropeang Prsat CBO NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
401 Trotrung Ning Akpiwat Sokpheap Neak Kreykror TASK Phnom Penh Mean Chey Chbar Ampov Muoy # 40 St363
402 Tutelang Association of Cambodia សមាគមអ្នកអាណាព្យាបាលកុមារកម្ពុជា TAC ស.អ.ក Phnom Penh Saensokh Phnom Penh Thmei ភូមិ គោកឃ្លាង ផ្លវលេខ400 House 927
403 Two Community Based Organization NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
404 U.S Embassy in Cambodia ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum No. 1 Street 96
405 UK Bilateral Strategic Fund NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
406 UKAID NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
407 UluLle Sponsor NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
408 UN Trust Fund to End Violence Against Women NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
409 Unaccompanied Association សមាគមអ្នកគ្មានសាច់ញាតិ Phnom Penh Pur SenChey Kamboul Lechwat Village
410 UNESCO NULL UNESCO NULL Phnom Penh Not Selected Not Selected NULL
411 Union Aid Abroad-Australian People for Health ជំនួញសហជីព-អូស្រ្តាលី ដើម្បីសុខភាព អប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍ក្រៅប្រទេស APHEDA អាហ្វីដា Not Selected Not Selected Not Selected Tonle Basak 172A Norodom Blvd
412 Union Development Disabled People Organization សហព័ន្ធអភិវឌ្ឍន៍ជនពិការស្រុកព្រែកកប្បាស UDDPO អ.ព.ស.ព.ប Takeo Prey Kabbas Prey Phdau House 001 Village Siva
413 Unite Nation Development Programme អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា UNDP Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #53, Pasteur Street
414 Unite Nations Environment Programme NULL UNEP NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
415 United Brother's Association សមាគមជួបជុំបងប្អូន UBA យូ.ប៊ី.អេ Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #62EC1, St. 432
416 United Brothers Association UBANGO Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy Village 1
417 UNITED BROTHERS ASSOCIATION UBANGO Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy No 62 Ec1 Street 432
418 United Humanitarian Foundation Phnom Penh Not Selected Not Selected #21
419 United Kingdom NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
420 United Kingdom NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
421 United Nation Human Rights OHCHR Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #4, St. 271
422 United Nation Youth Adversary Panel NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
423 United Nations Children Fund Cambodia មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារនៅកម្ពុជា UNICEF យូនីសេស Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #.11, Street 75, Sangkat Sraschark, Khan Doun penh
424 United Nations Educational Scientific and Cultural Organization អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្រ្ត និងវប្បធម៌នៃសហប្រជាជាតិ UNESCO Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah #38 Sothearos Blvd
425 United Nations Entity for Gender Equality & the Empowerment of Women UN WOMEN Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy No. 164, Pasteur (St. 51), UNDP Building 1
426 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women UNAIDS CAMBODIA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy No. 164, Pasteur (St. 51), UNDP Building 1,
427 United Nations High Commissioner For Refuge ឧត្តមស្នងការអង្គារសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR យូអិនអេចស៊ីអ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy Nº53 Paster Street Boeung Keng Kang 1 Phnom Penh
428 United Nations Population Fund មូលនិធិសហប្រជាជាតិសំរាប់ប្រជាជន UNFPA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy #225, St.51 (Pasteur)
429 United States Agency for International Development ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិចដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ USAID Phnom Penh Doun Penh Voat Phnum #1, St.96 (Christopher Howes)
430 United States Department of Agriculture NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
431 United States for America NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
432 Universal Human Body Energy of Cambodia អង្គការសម្មាធិកម្លាំងធាតុមនុស្សលោកកម្ពុជា N/A N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Svay Prey Pir house 12 St 384
433 Universal of People Organization Rescue ជំនួយសង្រ្គោះមនុស្សសកល UPL អ.ជ.ម.ស Phnom Penh Tuol Kouk Tuek Lak Muoy House 64 st 118
434 Universities Donbosco NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
435 University Health of Sciences សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល UHS ស.វ.ស Phnom Penh Doun Penh Srah Chak #73, Preah Monivong blvd
436 University of Puthisastra សាកលវិទ្យាល័យពុទ្វិសាស្រ្ត UP Phnom Penh Doun Penh Boeng Reang # 55, Street 180-184
437 University of the Nations សាកលវិទ្យាល័យអន្តរសំរាប់ប្រជាជាតិ UOFO Battambang Battambang Svay Pao
438 University Research Co., LLC LLC Phnom Penh Doun Penh Chey Chumneah SUKI MK Building, House #10, St. 214
439 University Rover Challenge NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
440 University South Australia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
441 University South Australia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
442 University Student Council of Volutary សកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្ត របស់និស្សិតអន្តរជាតិនៅកម្ពុជា UCV Siemreap Siem Reab Svay Dangkum Village គ្រួស
443 Unlimited Activity Organization សកម្មភាពគ្មានព្រំដែន UAO Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov House 457 st 271
444 Urban Poor Woman Development អភិវឌ្ឍន៍ស្ត្រីក្រីក្រក្នុងទីក្រុង UPWD អ​ ស ក Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Salang #35AEo St. 265
445 Urgent Medical Mational Human Rights Relief គ្រូពេទ្យសិទ្ធិមនុស្សប្រជាជាតិសង្រ្គោះបន្ទាន់ UMNHR Kandal S'ang Setbou Village កំពង់ព្រីង
446 US volunteers group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
447 USA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
448 USA NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
449 UWCSEA (Art & Service UWCSEA East Campus (Singapore) NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
450 Vaddhanakv វឌ្ឍនៈ VADDHANAK Kampong Chhnang Kampong Chhnang Kampong Chhnang Village ស្រែព្រីង
451 vatanac អភិវឌ្ឍន៏ដំណាំកៅស៊ូគ្រួសារជ័យឃ្លាំង ស.អ.ក.គ.ឃ.ឃ Kratie Snuol Pir Thnu ភូមិ ឃ្លេ
452 Vattanac Sahakum Organization អង្គការវឌ្ឍនសហគមន៍ VSO Phnom Penh Pur SenChey Chaom Chau #06 St. 17
453 Vegetable Production Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
454 Ven. Mother Park Chung Soo’s Won Buddhist Relief Foundation Battambang Not Selected Not Selected
455 Veterans International Cambodia អង្គការអតីតយុទ្ធជនអន្តរជាតិកម្ពុជា VIC អយអក Phnom Penh Ruessei Kaev Chrouy Changva Kien Khleang National Rehabilitation Centre for th
456 Veterinarians Without Borders NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
457 Veterinary Rural Cambodia NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
458 Vicheasthan Bomreu Neak samrabsamroul Karngea akphiwat អង្គការវិទ្យាស្ថានបំរើអ្នកសំរបសំរួលការងារអភិវឌ្ឍន៍ VBNK Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #23 Street 554
459 Victim Support Section NULL VSS NULL Phnom Penh Dangkao Chaom Chau National Road 4
460 Victims Association of Development Kampuchea ក្សែមក្សាន្តជួយសង្រ្គោះជនរងគ្រោះដោយរបបកម្ពុជា ប្រជាធិបតេយ្យ VADK ក្សែមក្សាន្ត Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Pir House 61A st 6០8
461 VictorDiort VictorDiort New Civic Fd 2007 Volvo 940 Kampong Chhnang Not Selected Not Selected
462 Victorian Cambodian Development Committee Inc Phnom Penh Not Selected Not Selected #574E
463 Victory Intellectual Standard Association សមាគមជ័យលាភីបញ្ញាជនកម្ពុជា VISA ស.ជ.ប.ក Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #25A, St.478
464 Vihear sour ladoures'e livelihood Promotion Association សមាគមន៍លើកស្ទួយជីវភាពកម្មករវិហារសួគ៍ VSLLPA ស.ល.ជ.ក.វ Phnom Penh Chamkar Mon Tonle Basak House 124
465 Village Community for Development Organization អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ភូមិ VCD អ ស ភ Kampong Cham Kampong Cham Boeng Kok Village បឹងកុក2
466 Village Development Association សមាគមន៌អភិវឌ្ឍន៍ភូមិ VDA Kampot Banteay Meas Samraong Leu Village ត្រាំសរសរ
467 Village Focus Cambodia ភូមិគោលដៅកម្ពុជា VFC Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #54បេសេ St. 440
468 Village Focus International ភូមិគោលដៅអន្តរជាតិ VSI Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Pir #54BC St. 44០
469 Village Health and Community Development សុខភាពភូមិ និងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ VHCD អ ភ ស អ Kampong Thom Stueng Saen achar Leak Village អាចារ្យលាក់
470 Village Support Group ក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ VSG Battambang Battambang Svay Pao House 676.Village កម្មក
471 Vimean វិមាន Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 22 st 2៩4
472 Vinamese Business Association Kampuchea សមាគមពាណិជ្ជករវៀតណាមនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា VBACPC ស ព ក វ Phnom Penh Not Selected Not Selected House18
473 Violence Against Women and Children of Cambodia ប្រឆាំងអំពើហឹង្សាលើស្រ្តីនិងកុមារកម្ពុជា VAWCC Prey Veng Por Reang Pou Rieng Village រំចេក5
474 Virtual Homeschool Group NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
475 Vision for Cambodia និមិត្តសំរាប់កម្ពុជា VFC ន.ស.ក Battambang Banan Chheu Teal Village កំពង់ធ្នង
476 Vision for Youth Partnership Development ទស្សនៈដៃគូរយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ VYPD ទ.ដ.យ.អ Battambang Battambang Preaek Preah Sdach Village 13មករា
477 Vision Fund Cambodia គ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy Building 398, Preah Monivong Blvd
478 Vlearn Association សមាគមន៍យើងរៀន ALA ស.យ.រ Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae House 4អា Village ទួលគោក
479 Vocational for Alleviation of Poverty and Social Development អប់រំវិជ្ជាជីវៈដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម VAPSD អ.ក.អ Pursat Krong Pursat Sangkat Banteay Dei ក្រុម4 Village ក្បាលហុង
480 Vocational Training for Alleviation of Poverty & Social Development អង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍សង្គម VAPSD Pursat Krong Pursat Sangkat Banteay Dei Kbal Hong
481 Voice of the Bind Association សំលេងជនពិការភ្នែក VOB ស.ស.ជ Battambang Battambang Rotanak Village រំចេក4
482 Voluntary Service Oversea Cambodia វី​អេសអូ VSO វី​អេសអូ Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor #17 St. 234
483 Volunteer and Village Hope in Cambodia អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងជំនួយការភូមិនៅកម្ពុជា VVHCO អ អ ជ ក Siemreap Soutr Nikom Dam Daek Village ដំដែកផ្សារ
484 Volunteer Development Children's Association សមាគមស្ម័គ្រចិត្តអភិវឌ្ឍន៍កុមារក្រីក្រ VDCA ស អ ក Siemreap Siem Reab Kouk Chak Village ត្រពាំងសេះ
485 Volunteer for Children and Development Organization អង្គការស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីកុមារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ VCDO Phnom Penh Ruessei Kaev Tuol Sangkae #113, Street 3
486 Volunteer Service Abroad អ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រទេយ៉ូសសាលែន VSA Phnom Penh Chamkar Mon Boeng Keng Kang Muoy House 16B st 37០
487 Vongkot Borey Organization ព្រះធម៌វង្កតបូរី VBO អ.ព.វ.ប Kandal Khsach Kandal Preaek Ta Meak Village ព្រែកតាមាក់
488 VSO VSO Phnom Penh Tuol Kouk Phsar Daeum Kor #17, St.234
489 Vulnerability and Illiteracy Reduction អង្គការកាត់បន្ថយទុពលភាព និងអនក្ខរភាព VIR កទអ Siemreap Siem Reab Sla Kram Group7, Slor Kram Village
490 Vulnerable Children Assistance Organization អង្គការគាំពារកុមារងាយរងគ្រោះ VCAO Phnom Penh Tuol Kouk Boeng Kak Muoy #72, St. 608
491 Vulnerable Teenager for Help សង្រ្គោះក្មេងងាយរងគ្រោះ VTH អ.ក.គ Battambang Battambang Rotanak House 818 ក្រុម9
492 Water Fall and Community Ecotoursim NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
493 Water for All ទឹកសំរាប់ទាំងអស់គ្នា WFA Siemreap Not Selected Not Selected House49
494 Water For Cambodia ទឹកដើម្បីកម្ពុជា WFC N/A Siemreap Siem Reab Sla Kram #85 Village Trang
495 Water for Life ទឹកនៃជីវិត WOL N/A Phnom Penh Chamkar Mon Tuol Tumpung Muoy #68 A/B St.135
496 WCRD NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
497 WE EFFECT N/a Kampong Thom Kampong Svay Damrei Slab N/A
498 We Wffect NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
499 We World NULL NULL NULL Not Selected Not Selected Not Selected NULL
500 WEC International Cambodia វ៉េក អន្តរជាតិ កម្ពុជា WEC Phnom Penh Chamkar Mon Phsar Daeum Thkov #27Eo St. 506 corner 135