ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name មជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈមរតកខ្មែរ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Inactive
Province Phnom Penh District Saensokh Commune Tuek Thla
Addres House 296 st លំ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 017 944 449
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO