ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សម្មាធិកម្លាំងធាតុមនុស្សលោកកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Tuol Svay Prey Pir
Addres House 14 st 384 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 011 973 669
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO