ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋជនបទ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស អ ក ប English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Tuol Svay Prey Muoy
Addres House 35st 2៩8 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 016 772 323
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO