ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ល្ហុងខ្វង និងកសិកម្មកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស ល ក ក English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Tumnob Tuek
Addres House CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 012 701 664
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO