ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សមាគមន៍វះកាត់បេះដូងនៃក្តីសង្ឃឹម English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym ECO NGO Status Active
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Tonle Basak
Addres House 462 st 93 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 012 921 079
Email meassaran@yahoo.sr Website meassaran@yahoo.sr Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO