ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ភ្នំរនាមដូនសំ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ភ.រ.ដ English Acronym NGO Status Active
Province Banteay Meanchey District Malai Commune Tuol Pongro
Addres Village ខ្លាងាប់ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 017 259 579/012 936 717
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO