ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន៍ កសិឧស្សាហកម្មដើម្បីជួយកសិករក្រីក្រ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.អ.ស.ក English Acronym NGO Status Active
Province Battambang District Rukh Kiri Commune Prey Tralach
Addres Village ស្តុកប្រវឹក CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box PO Box Tel 097 636 5375
Email Website Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO