ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទ្រទ្រង់សកម្មភាពឧបត្ថមដោយជប៉ុន English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ទ.ស.ឧ.ជ English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Ruessei Kaev Commune Tuol Sangkae
Addres ភូមិ ទួលគោក #6 House80 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 017 726 281
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO