ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទីភ្នាក់ងារផ្តល់ឥទានដែលវៃឆ្លាត English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ទ.ឥ.វ English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Tuek Lak Pir
Addres #718 House16 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 017 626 352
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO