ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ទ.ទ.ស.ក English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Ruessei Kaev Commune Chrang Chamreh Muoy
Addres House125 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 092 250 150
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO