ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name តំណាងជនពិការខេត្តព្រះវិហារ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ត.ជ.ព.ព English Acronym NGO Status Active
Province Preah Vihear District Krong Preah Vihear Commune Sangkat Kampong Pranak
Addres ភូមិ គោកបេង CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 092 346 415
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO