ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name តំណាងជនពិការខេត្តប៉ៃលិន English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Active
Province Pailin District Pailin Commune Tuol Lvea
Addres ភូមិ ទួលស្រឡៅ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 017 509 130
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO