ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ដើម្បីការអបរំបែបទំនើបនៃកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ក.ទ.ក English Acronym NGO Status Active
Province Stung Treng District Stueng Traeng Commune Stueng Traeng
Addres ភូមិ រាជានុកូល CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 097 2831 288
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO