ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ដើម្បីបំផុសទេពកោសល្យ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ដ.ប.ទ English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Tonle Basak
Addres ភូមិ មជ្ឍមណ្ឌលភ្នំពេញអាគាA CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 078 772 220
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO