ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ជិវិតបែតង English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ជ.ប English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Dangkao Commune Chaom Chau
Addres ភូមិ ផ្លូវេងស្រេង House3H CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 017 966 661
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO