ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ជិវិត និងក្តីសង្ឍឹមនៃកុមាកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ជ.ក.ស.ស.ក.ក English Acronym NGO Status Active
Province Siemreap District Siem Reab Commune Kouk Chak
Addres ភូមិ ត្រពាំងសេះ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 078 205 476
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO