ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ជួយជនក្រីក្រ ជនជរា ក្មេងកំព្រាជនពិការឥស្លាមនិង កម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Active
Province Prey Veng District Pea Reang Commune Mesar Prachan
Addres ភូមិ អណ្តួង CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 097 5255 087
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO