ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name គាំទ្រកម្ពុជាសំការដោះមីន English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ក.ក.ម English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Ruessei Kaev Commune Tuol Sangkae
Addres ភូមិ ផ្សារតួច #60 House036 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 068 639 748
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO