ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name គ្រឹះស្ថានអ្នកស្មគ្រ័ចិត្តកសិកម្មនិរន្ត English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym គ.ស.ក English Acronym NGO Status Active
Province Battambang District Battambang Commune Preaek Preah Sdach
Addres ភូមិ ព្រែកតាតន់ House152 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 700 222
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO