ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name គណៈកម្មាធិការគំាទ្រព្រះមហាក្សត្រដើម្បីកម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym គ.គ.ព.ក English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Dangkao Commune Chaom Chau
Addres ភូមិ ត្រពាំងថ្លឹង CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 022 929 993
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO