ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name គ្រួពេទ្យមនុស្សធម័កម្ពុជា English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ស.អ.ម.ក English Acronym NGO Status Active
Province Battambang District Battambang Commune Rotanak
Addres ភូមិ រំចេក1 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 960 016
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO