ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ខ្មែរវឌ្ឍនៈ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ខ.វ.ន English Acronym NGO Status Active
Province Svay Rieng District Krong Svay Rieng Commune Rumchek
Addres ភូមិ ស្វាយ CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 097 9299 691
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO