ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ក្តីសង្ឍឹមខ្មែរ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ក.ខ English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Mean Chey Commune Chak Angrae Kraom
Addres House44 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 097 2535 068
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO