ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name កូរ៉េដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និងអភិវឌ្ឍន៏ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ក.ស.ក.អ English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Doun Penh Commune Phsar Kandal Muoy
Addres #13 House156 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 089 421 213
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO