ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name កម្ពុជាសករាជថ្មី English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Active
Province Siemreap District Varin Commune Srae Nouy
Addres ភូមិ អូរំរចក CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 097 7742 770
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO