ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name កម្ពុជាសម្របសម្រួលមុខរបរ English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym ក.ស.ម English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Dangkao Commune Kakab
Addres House1 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 016 820 866
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO