ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name កំលាំងយើង English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Active
Province Battambang District Battambang Commune Svay Pao
Addres ភូមិ 20ឧសភា House60 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 088 7992 444
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO