ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name កសាងមូលដ្ឋានជីវិតថ្មី English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Mean Chey Commune Boeng Tumpun
Addres ភូមិ ត្នោតជ្រុំ #61 House405 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 092 360 555
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO