ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name កុមារកម្ពុជាជំនាន់ថ្មី English Name NGO Type Local NGOs
Khmer Acronym អ.ក.ជ.ថ English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Dangkao Commune NO
Addres ផ្លូ​វលេខ123 House14 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 097 8888 657
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO