ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name កុមារជនបទ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym អ.ក.ជ English Acronym NGO Status Active
Province Siemreap District Siem Reab Commune Kouk Chak
Addres ភូមិ វាល CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 092 256 001
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO