ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន័ពាណិជ្ជកម្មហ៊ូដាននៅកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.អ.ព.ហ.ក English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Tuol Kouk Commune Phsar Depou Pir
Addres #146 House60A CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 092 856 701
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO