ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន័កសិកម្មជនបទ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.អ.ក.ជ English Acronym NGO Status Active
Province Phnom Penh District Tuol Kouk Commune Tuek Lak Pir
Addres #160 House17 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 226 233
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO