ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហគមន៏ជនជាតិដើមភាគតិចព្រៅភូមិកាលង English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Ratanakiri District Lumphat Commune Lbang Muoy
Addres កាលង Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 089 615912
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO