ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សាមគ្គីស្ត្រីផ្សព្វផ្សាយស្រាប្រៀរនៅកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ផ.ប.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Tuol Kouk Commune Tuek Lak Bei
Addres St 230 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 017 557935
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO