ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សភាយយុវជនពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Doun Penh Commune Boeng Reang
Addres St 214 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 842878
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO