ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សម្ពន័ភាពអភិវឌ្ឍន័កសិកម្មកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.អ.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Ruessei Kaev Commune Tuol Sangkae
Addres # 66 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO