ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name យវុជនស្ន័គ្រចិត្តដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ខេត្តកំពង់ស្ពឺ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ន.ខ English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kampong Speu District Krong Chbar Mon Commune Sangkat Rokar Thum
Addres ក្រាំងពលទេព Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 849954
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO