ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name មូលនិធិអ្នកម្នាងផាត់កាញ៉ុល English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ម.អ.ផ.ក English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Boeng Keng Kang Muoy
Addres # 306 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 888428
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO