ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name មន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ម.ស.ខ. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Banteay Meanchey District Serei Saophoan Commune Preah Ponlea
Addres ក្បាលស្ពាន Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 834276
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO