ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name បណ្តុបណ្តាលធនធានមនុស្សអ៊ីណាហូភ្នំពេញ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ប.ធ.អ. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune Phsar Daeum Thkov
Addres St 430 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 097 7783811
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO