ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name និស្សិតខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍនសង្កម English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ន.ខ.ដ. English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kampong Thom District Baray Commune Svay Phleung
Addres ប្រេតោង Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 012 257825
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO