ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name គ្រាំទ្រការអប់រំ និងបច្ចេកវិទ្យា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym ស.ក.អ.ប English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Ruessei Kaev Commune Tuol Sangkae
Addres St 70 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel 097 6139666
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO