ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name អភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីខ្រេត្តកំពង់ចាម English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kampong Cham District Prey Chhor Commune Khvet Thum
Addres St 75 អំពីលធំ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO