ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name សហគមន៏ខ្មែរសង្ក្រោះជនទីទ័លក្រ និង បណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏ជាតិ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune NO
Addres St 464 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO