ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៏សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា English Name NGO Type Association
Khmer Acronym អេសីលីដា English Acronym NGO Status Closed Informally
Province Phnom Penh District Chamkar Mon Commune NO
Addres St 163 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO