ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ខ្មែរជំនាញសេដកិច្ច គណនេយ្យ និង ពត៌មានសាស្ត្រ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym ADECTD NGO Status Closed Informally
Province Phnom Penh District Doun Penh Commune Boeng Reang
Addres St 67 CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO