ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល

NGO Database Management System

Khmer Name ខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏សិប្បកម្មតម្បាញ និងកសិកម្មគ្រួសារនេ English Name NGO Type Association
Khmer Acronym English Acronym NGO Status Not Reported
Province Kandal District Mukh Kampul Commune Kaoh Dach
Addres រនៈ Village CCC member CCC Member GPP Never
CCC Box N/A PO Box N/A Tel N/A
Email N/A Website N/A Last Update 2013-12-04 00:00:00
H.Q Phone NULL H.Q Website NULL H.Q Address NULL
H.Q Email NULL H.Q Country NGO LOGO your LOGO